BMW WARRANTY.

BMW WARRANTY.

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก

  (มีผลบังคับใช้กับรถที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 01.07.2016 และการรับประกันอะไหล่จากวันที่ 01.07.2016)

  เบรกมีเสียงดังรบกวน:
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 20,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

  เบรกมีอาการสั่น / เบรกแล้ววงพวงมาลัยสั่น:
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 30,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

 • ความเสียหายของกระจก

  สามารถครอบคลุมได้ภายใต้การรับประกัน หากเกี่ยวข้องเป็นความบกพร่องของโรงงานเท่านั้น ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยผลกระทบจากภายนอก เช่น หินกระแทก แนะนำให้ลูกค้าทำการเคลมกับบริษัทประกันภัยของตนเอง

 • งานหุ้มเบาะ

  ความบกพร่องของที่นั่งหรือวัสดุหุ้มที่นั่งซึ่งโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะต้องได้รับการซ่อม ซึ่งในกรณีเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนที่นั่งทั้งชุด

 • ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ

  ชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดจะมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ สืบเนื่องจากข้อกำหนดของการรับประกัน ความเสียหายที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันและจะไม่สามารถขอเบิกค่าชดเชย โดย BMW AG ยกเว้นการซ่อมนั้นเกิดจากความบกพร่องของวัสดุ

 • ยาง

  ยางรถยนต์ของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการประกันจากผู้ผลิตวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิต ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ จะเป็นผู้ช่วยดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันให้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นั้นๆ เท่านั้น

 • ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ

  ในกรณีที่จำเป็น ระยะทางสูงสุด 10,000 กม. และ / หรือ 6 เดือน หลังจากวันที่รับประกันรถเริ่มขึ้น

 • ยางไม่สมดุล

  การปรับสมดุลใหม่ ในกรณียกเว้น ระยะทางสูงสุด 2,000 กม.

 • ชิ้นส่วนอะไหล่

  อะไหล่มาตรฐานที่ซื้อและประกอบจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้วจะได้การรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดระยะเวลารับประกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการตามสิทธิ์ประกัน

 • การรับประกันสีรถยนต์ในระยะเวลา 3 ปี

  การรับประกันสีรถยนต์จะครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากสีไม่เรียบ สีผิดเพี้ยน หรือสีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต หรือจากฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

 1. บีเอ็มดับเบิลยู ยินดีรับประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์รถยนต์ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยที่บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) ยินดีมอบการรับประกันเพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทางเลือกในการซื้อแพคเกจการรับประกันเพิ่มสูงสุดถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน สำหรับรถทดลองขับนั้น ระยะเวลาการประกันจะเริ่มนับจากวันแรกที่รถเริ่มใช้งานทดลองขับ หรือ แล้วแต่กรณี
 2. บีเอ็มดับเบิลยูจะเป็นผู้ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ การตัดสินใจ เปลี่ยน หรือซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบีเอ็มดับเบิลยู และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบีเอ็มดับเบิลยู
 3. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นจะได้รับการรับประกันความชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต จนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันรถยนต์ซึ่งมีอยู่เดิม
 4. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันสามารถเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการได้ทุกแห่ง
 5. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันของรถยนต์ มิใช่ของเจ้าของรถในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของรถคันใหม่ก็จะได้รับการรับประกันด้วยเช่นกัน
 6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • การใช้รถอย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่หรือการเกิดอุบัติเหตุ
  • การนำรถให้บุคคลอื่นซ่อมแซม ซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ
  • การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุและการสึกหรอตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
  • การนำรถไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่างๆ รวมถึงการใช้รถในลักษณะนอกเหนือปกติ หรือมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยปราศจากการแนะนำจากบีเอ็มดับเบิลยู
 7. รถยนต์ต้องได้รับการบริการอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การนำรถเข้ามารับบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล่าช้าที่มีระยะทางและ / หรือ ระยะเวลาเกินกำหนด (ติดลบ) สะสมกันมากกว่า 1,200 กม. และ / หรือ 1 เดือนจะมีผลทำให้การรับประกันระบบกลไกของเครื่องยนต์ถูกยกเลิก
 8. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นบีเอ็มดับเบิลยูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบีเอ็มดับเบิลยู
 9. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายหรือการสูญหายต่างๆ ที่เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาของรถที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนั้นเจ้าของรถทุกท่านจึงควรมีการประกันการสูญหาย หรือการเสียหายของทรัพย์สินเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ
 10. ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอแนะนำให้ท่านนำรถมาที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้พิจารณาแต่ละกรณีให้เป็นพิเศษและจัดการดำเนินการให้อย่างเหมาะสมต่อไป
Read more
 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก

  (มีผลบังคับใช้กับรถที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 01.07.2016 และการรับประกันอะไหล่จากวันที่ 01.07.2016)

  เบรกมีเสียงดังรบกวน:
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 20,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

  เบรกมีอาการสั่น / เบรกแล้ววงพวงมาลัยสั่น:
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 30,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

 • ความเสียหายของกระจก

  สามารถครอบคลุมได้ภายใต้การรับประกัน หากเกี่ยวข้องเป็นความบกพร่องของโรงงานเท่านั้น ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยผลกระทบจากภายนอก เช่น หินกระแทก แนะนำให้ลูกค้าทำการเคลมกับบริษัทประกันภัยของตนเอง

 • งานหุ้มเบาะ

  ความบกพร่องของที่นั่งหรือวัสดุหุ้มที่นั่งซึ่งโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะต้องได้รับการซ่อม ซึ่งในกรณีเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนที่นั่งทั้งชุด

 • ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ

  ชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดจะมีการเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ สืบเนื่องจากข้อกำหนดของการรับประกัน ความเสียหายที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันและจะไม่สามารถขอเบิกค่าชดเชย โดย BMW AG ยกเว้นการซ่อมนั้นเกิดจากความบกพร่องของวัสดุ

 • ยาง

  ยางรถยนต์ของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการประกันจากผู้ผลิตวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิต ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ จะเป็นผู้ช่วยดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันให้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นั้นๆ เท่านั้น

 • ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ

  ในกรณีที่จำเป็น ระยะทางสูงสุด 10,000 กม. และ / หรือ 6 เดือน หลังจากวันที่รับประกันรถเริ่มขึ้น

 • ยางไม่สมดุล

  การปรับสมดุลใหม่ ในกรณียกเว้น ระยะทางสูงสุด 2,000 กม.

 • ชิ้นส่วนอะไหล่

  อะไหล่มาตรฐานที่ซื้อและประกอบจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้วจะได้การรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดระยะเวลารับประกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการตามสิทธิ์ประกัน

 • การรับประกันสีรถยนต์ในระยะเวลา 3 ปี

  การรับประกันสีรถยนต์จะครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากสีไม่เรียบ สีผิดเพี้ยน หรือสีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต หรือจากฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง

การรับประกันการป้องกันสนิมในระยะเวลา 12 ปี

 1. รถบีเอ็มดับเบิลยูใหม่จะได้รับการรับประกันป้องกันการเกิดสนิมเป็นระยะเวลา 12 ปี
 2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน 12 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการเท่านั้น
 3. การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กภายในหรือที่ตัวถังรถยนต์
 4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากเศษหิน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ
 5. ควรนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่แนะนำ
 6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสีรถและตัวถังของรถยนต์ที่พบระหว่างการตรวจสอบข้างต้น รวมถึงสภาพของใต้ท้องรถและสภาพของระบบกันสนิมใต้ท้องรถจะต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม และได้มาตรฐานของรถบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น
 7. ความเสียหายที่เกิดกับสีหรือตัวถังรถยนต์อันสืบเนื่องมาจากความไม่เอาใจใส่ดูแล หรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถร้องเรียนสิทธิ์จากการรับประกันนี้ได้
 8. รถที่ประสบอุบัติเหตุและผ่านการซ่อมแซมความเสียหายในระหว่างระยะเวลา 12 ปีแรก ยังสามารถรับความคุ้มครองจากการประกันนี้ได้ในกรณีที่
  • ได้ผ่านการป้องกันสนิมที่ถูกวิธีจากบีเอ็มดับเบิลยู
  • ได้รับการซ่อมแซมจากอู่ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู
 9. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน หรือวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู
 10. ในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมสีและตัวถัง จะต้องเข้ารับการซ่อมแซมที่อู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ารถของท่านจะได้รับการประกอบขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิม นอกจากนี้ท่านยังสามารถวางใจ ในการรับประกันป้องกันสนิมจากบีเอ็มดับเบิลยูตามระยะเวลาที่กำหนดได้

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more
 • เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

  1. บีเอ็มดับเบิลยู ยินดีรับประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์รถยนต์ที่เกิดจาก ความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน สำหรับรถทดลองขับนั้น ระยะเวลา การประกันจะเริ่มนับจากวันแรกที่รถเริ่มใช้งานทดลองขับ หรือแล้วแต่กรณี

  2. บีเอ็มดับเบิลยูจะเป็นผู้ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ การตัดสินใจ เปลี่ยน หรือซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบีเอ็มดับเบิลยู และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบีเอ็มดับเบิลยู

  3. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นจะได้รับการรับประกันความชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต จนสิ้นสุดระยะเวลาของการ รับประกันรถยนต์ซึ่งมีอยู่เดิม

  4. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันสามารถเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการได้ทุกแห่ง

  5. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันของรถยนต์ มิใช่ของเจ้าของรถ ในกรณีที่มี การโอนกรรมสิทธิ์รถก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของรถคันใหม่ก็จะได้รับ การรับประกันด้วยเช่นกัน

  6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

       การใช้รถอย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ หรือการเกิดอุบัติเหตุ

       การนำรถให้บุคคลอื่นซ่อมแซม ซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ

       การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุและการสึกหรอ ตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ

       การนำรถไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่างๆ รวมถึง การใช้รถในลักษณะนอกเหนือปกติ หรือมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยปราศจาก การแนะนำจากบีเอ็มดับเบิลยู

  7. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ หากพบว่ารถของท่านได้ผ่านการเข้ารับบริการจากบุคคลอื่นมิใช่ผู้จำหน่าย บีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เนื่องจากข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากการ ซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก บีเอ็มดับเบิลยู

  8. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นบีเอ็มดับเบิลยูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ ต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบีเอ็มดับเบิลยู

  9. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายหรือการสูญหายต่างๆ ที่เป็นผล ต่อเนื่องจากปัญหาของรถที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนั้น เจ้าของรถทุกท่านจึงควรมีการประกันการสูญหาย หรือการเสียหายของทรัพย์สิน เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ

  10. ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา การรับประกัน ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอแนะนำให้ท่านนำรถมาที่ผู้จำหน่าย บีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้พิจารณาแต่ละกรณีให้เป็นพิเศษ และจัดการดำเนินการให้อย่างเหมาะสมต่อไป

   

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก

  (มีผลบังคับใช้กับรถที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 01.07.2016 และการรับประกันอะไหล่จากวันที่ 01.07.2016)

  เบรกมีเสียงดังรบกวน:
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 20,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

  เบรกมีอาการสั่น / เบรกแล้ววงพวงมาลัยสั่น: 
  สามารถดำเนินการจัดการภายใต้การรับประกันได้ไม่เกิน 30,000 กม. และสูงสุด 2 ปี

 • ความเสียหายของกระจก

  สามารถครอบคลุมได้ภายใต้การรับประกัน หากเกี่ยวข้องเป็นความบกพร่องของโรงงานเท่านั้น ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยผลกระทบจากภายนอก เช่น หินกระแทก แนะนำให้ลูกค้าทำการเคลมกับบริษัทประกันภัยของตนเอง

 • ยาง

  ยางรถยนต์ของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการประกันจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายจากความบกพร่องของวัตถุดิบหรือขั้นตอนการผลิต ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันให้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นั้นๆ เท่านั้น

 • การปรับตั้ง

  การปรับตั้งสามารถทำได้ในช่วงระยะรับประกันเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการปรับตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการดูแลรักษาตามกำหนดเวลา

 • อะไหล่ติดตั้ง

  อะไหล่มาตรฐานที่ซื้อและประกอบจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้ว จะได้การรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดระยะเวลารับประกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการตามสิทธิ์ประกัน 

 • สีรถยนต์

  การรับประกันสีรถยนต์จะครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากสีไม่เรียบ สีผิดเพี้ยน หรือสีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต หรือจากฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง

 • อุปกรณ์อื่นๆ

  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อและยางที่ปัดน้ำฝน จะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 เดือน หรือ ที่ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงกำหนดใดก่อน

 • การรับประกันการป้องกันสนิมในระยะเวลา 12 ปี

  1. รถบีเอ็มดับเบิลยูใหม่จะได้รับการรับประกันป้องกันการเกิดสนิมเป็นระยะเวลา 12 ปี

  2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน 12 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการ ของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการเท่านั้น

  3. การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กภายใน หรือที่ตัวถังรถยนต์

  4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากเศษหิน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ

  5. ควรนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่แนะนำ

  6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสีรถและตัวถังของรถยนต์ที่พบระหว่างการตรวจสอบ ข้างต้น รวมถึงสภาพของใต้ท้องรถและสภาพของระบบกันสนิมใต้ท้องรถจะต้อง ได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานของรถบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น

  7. ความเสียหายที่เกิดกับสีหรือตัวถังรถยนต์อันสืบเนื่องมาจากความไม่เอาใจใส่ดูแล หรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันนี้ได้

  8. รถที่ประสบอุบัติเหตุและผ่านการซ่อมแซมความเสียหายในระหว่างระยะเวลา 12 ปีแรก ยังสามารถรับความคุ้มครองจากการประกันนี้ได้ ในกรณีที่

      • ได้ผ่านการป้องกันสนิมที่ถูกวิธีจากบีเอ็มดับเบิลยู

      • ได้รับการซ่อมแซมจากอู่ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู

  9. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการ ใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน หรือวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู

  10. ในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมสีและตัวถัง จะต้องเข้ารับการซ่อมแซมที่อู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ารถของท่านจะได้รับการประกอบขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิม นอกจากนี้ท่านยังสามารถวางใจ ในการรับประกันป้องกันสนิมจากบีเอ็มดับเบิลยูตามระยะเวลาที่กำหนดไว้