BMW WARRANTY.

BMW WARRANTY.

BMW WARRANTY.

BMW WARRANTY.

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้คุณมั่นใจ ในสุนทรียภาพ แห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

 • เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

  1. บีเอ็มดับเบิลยู ยินดีรับประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์รถยนต์ที่เกิดจาก ความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน สำหรับรถทดลองขับนั้น ระยะเวลา การประกันจะเริ่มนับจากวันแรกที่รถเริ่มใช้งานทดลองขับ หรือแล้วแต่กรณี

  2. บีเอ็มดับเบิลยูจะเป็นผู้ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ การตัดสินใจ เปลี่ยน หรือซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบีเอ็มดับเบิลยู และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบีเอ็มดับเบิลยู

  3. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นจะได้รับการรับประกันความชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต จนสิ้นสุดระยะเวลาของการ รับประกันรถยนต์ซึ่งมีอยู่เดิม

  4. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันสามารถเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู อย่างเป็นทางการได้ทุกแห่ง

  5. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันของรถยนต์ มิใช่ของเจ้าของรถ ในกรณีที่มี การโอนกรรมสิทธิ์รถก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของรถคันใหม่ก็จะได้รับ การรับประกันด้วยเช่นกัน

  6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

       การใช้รถอย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ หรือการเกิดอุบัติเหตุ

       การนำรถให้บุคคลอื่นซ่อมแซม ซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ

       การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุและการสึกหรอ ตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ

       การนำรถไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่างๆ รวมถึง การใช้รถในลักษณะนอกเหนือปกติ หรือมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยปราศจาก การแนะนำจากบีเอ็มดับเบิลยู

  7. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ยุติการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ หากพบว่ารถของท่านได้ผ่านการเข้ารับบริการจากบุคคลอื่นมิใช่ผู้จำหน่าย บีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เนื่องจากข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดจากการ ซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก บีเอ็มดับเบิลยู

  8. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งาน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นบีเอ็มดับเบิลยูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ ต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบีเอ็มดับเบิลยู

  9. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายหรือการสูญหายต่างๆ ที่เป็นผล ต่อเนื่องจากปัญหาของรถที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนั้น เจ้าของรถทุกท่านจึงควรมีการประกันการสูญหาย หรือการเสียหายของทรัพย์สิน เครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ

  10. ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา การรับประกัน ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอแนะนำให้ท่านนำรถมาที่ผู้จำหน่าย บีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้พิจารณาแต่ละกรณีให้เป็นพิเศษ และจัดการดำเนินการให้อย่างเหมาะสมต่อไป

   

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

 • ยาง

  ยางรถยนต์ของรถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการประกันจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายจากความบกพร่องของวัตถุดิบหรือขั้นตอนการผลิต ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันให้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์นั้นๆ เท่านั้น

 • การปรับตั้ง

  การปรับตั้งสามารถทำได้ในช่วงระยะรับประกันเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการปรับตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการดูแลรักษาตามกำหนดเวลา

 • อะไหล่ติดตั้ง

  อะไหล่มาตรฐานที่ซื้อและประกอบจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้ว จะได้การรับประกันเป็นเวลา 24 เดือน โดยไม่จำกัดระยะทาง กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดระยะเวลารับประกันเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการตามสิทธิ์ประกัน 

 • สีรถยนต์

  การรับประกันสีรถยนต์จะครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากสีไม่เรียบ สีผิดเพี้ยน หรือสีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิต หรือจากฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง

 • อุปกรณ์อื่นๆ

  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อและยางที่ปัดน้ำฝน จะมีระยะเวลาการรับประกัน 2 เดือน หรือ ที่ระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับว่าจะถึงกำหนดใดก่อน

 • การรับประกันการป้องกันสนิมในระยะเวลา 12 ปี

  1. รถบีเอ็มดับเบิลยูใหม่จะได้รับการรับประกันป้องกันการเกิดสนิมเป็นระยะเวลา 12 ปี

  2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน 12 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการ ของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการเท่านั้น

  3. การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กภายใน หรือที่ตัวถังรถยนต์

  4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากเศษหิน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ

  5. ควรนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่แนะนำ

  6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสีรถและตัวถังของรถยนต์ที่พบระหว่างการตรวจสอบ ข้างต้น รวมถึงสภาพของใต้ท้องรถและสภาพของระบบกันสนิมใต้ท้องรถจะต้อง ได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐานของรถบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น

  7. ความเสียหายที่เกิดกับสีหรือตัวถังรถยนต์อันสืบเนื่องมาจากความไม่เอาใจใส่ดูแล หรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์จากการรับประกันนี้ได้

  8. รถที่ประสบอุบัติเหตุและผ่านการซ่อมแซมความเสียหายในระหว่างระยะเวลา 12 ปีแรก ยังสามารถรับความคุ้มครองจากการประกันนี้ได้ ในกรณีที่

      • ได้ผ่านการป้องกันสนิมที่ถูกวิธีจากบีเอ็มดับเบิลยู

      • ได้รับการซ่อมแซมจากอู่ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู

  9. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการ ใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน หรือวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู

  10. ในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมสีและตัวถัง จะต้องเข้ารับการซ่อมแซมที่อู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ารถของท่านจะได้รับการประกอบขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิม นอกจากนี้ท่านยังสามารถวางใจ ในการรับประกันป้องกันสนิมจากบีเอ็มดับเบิลยูตามระยะเวลาที่กำหนดไว้