BMW WARRANTY.

BMW WARRANTY.

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

 

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก
 • ความเสียหายของกระจก
 • งานหุ้มเบาะ
 • ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ
 • ยาง
 • ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ
 • ยางไม่สมดุล
 • ชิ้นส่วนอะไหล่
 • การรับประกันสีรถยนต์ในระยะเวลา 3 ปี

การรับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

พร้อมให้ท่านมั่นใจในสุนทรียภาพแห่งการเดินทางเหนือระดับที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

 1. บีเอ็มดับเบิลยู ยินดีรับประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์รถยนต์ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยที่บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) ยินดีมอบการรับประกันเพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทางเลือกในการซื้อแพคเกจการรับประกันเพิ่มสูงสุดถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน สำหรับรถทดลองขับนั้น ระยะเวลาการประกันจะเริ่มนับจากวันแรกที่รถเริ่มใช้งานทดลองขับ หรือ แล้วแต่กรณี
 2. บีเอ็มดับเบิลยูจะเป็นผู้ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ การตัดสินใจ เปลี่ยน หรือซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบีเอ็มดับเบิลยู และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนออกนั้นจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบีเอ็มดับเบิลยู
 3. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนนั้นจะได้รับการรับประกันความชำรุดเสียหาย ที่เกิดจากความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต จนสิ้นสุดระยะเวลาของการรับประกันรถยนต์ซึ่งมีอยู่เดิม
 4. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันสามารถเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการได้ทุกแห่ง
 5. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันของรถยนต์ มิใช่ของเจ้าของรถในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์รถก่อนถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าของรถคันใหม่ก็จะได้รับการรับประกันด้วยเช่นกัน
 6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • การใช้รถอย่างไม่ถูกวิธี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่หรือการเกิดอุบัติเหตุ
  • การนำรถให้บุคคลอื่นซ่อมแซม ซึ่งมิใช่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ
  • การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุและการสึกหรอตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
  • การนำรถไปใช้ในการแข่งขันความเร็ว หรือกิจกรรมเพื่อการแข่งขันต่างๆ รวมถึงการใช้รถในลักษณะนอกเหนือปกติ หรือมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยปราศจากการแนะนำจากบีเอ็มดับเบิลยู
 7. รถยนต์ต้องได้รับการบริการอย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของผู้ผลิต การนำรถเข้ามารับบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องล่าช้าที่มีระยะทางและ / หรือ ระยะเวลาเกินกำหนด (ติดลบ) สะสมกันมากกว่า 1,200 กม. และ / หรือ 1 เดือนจะมีผลทำให้การรับประกันระบบกลไกของเครื่องยนต์ถูกยกเลิก
 8. รถบีเอ็มดับเบิลยูทุกคันได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นบีเอ็มดับเบิลยูจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รถยนต์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบีเอ็มดับเบิลยู
 9. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายหรือการสูญหายต่างๆ ที่เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาของรถที่เกิดขึ้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ดังนั้นเจ้าของรถทุกท่านจึงควรมีการประกันการสูญหาย หรือการเสียหายของทรัพย์สินเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ
 10. ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอแนะนำให้ท่านนำรถมาที่ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ เพื่อที่เราจะได้พิจารณาแต่ละกรณีให้เป็นพิเศษและจัดการดำเนินการให้อย่างเหมาะสมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก
 • ความเสียหายของกระจก
 • งานหุ้มเบาะ
 • ชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ
 • ยาง
 • ตรวจสอบการตั้งศูนย์ล้อ
 • ยางไม่สมดุล
 • ชิ้นส่วนอะไหล่
 • การรับประกันสีรถยนต์ในระยะเวลา 3 ปี

การรับประกันการป้องกันสนิมในระยะเวลา 12 ปี

 1. รถบีเอ็มดับเบิลยูใหม่จะได้รับการรับประกันป้องกันการเกิดสนิมเป็นระยะเวลา 12 ปี
 2. การซ่อมแซมภายในระยะเวลารับประกัน 12 ปี จะต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการเท่านั้น
 3. การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กภายในหรือที่ตัวถังรถยนต์
 4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากความละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแล การเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากเศษหิน หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ
 5. ควรนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คตามระยะเวลาที่แนะนำ
 6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสีรถและตัวถังของรถยนต์ที่พบระหว่างการตรวจสอบข้างต้น รวมถึงสภาพของใต้ท้องรถและสภาพของระบบกันสนิมใต้ท้องรถจะต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม และได้มาตรฐานของรถบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น
 7. ความเสียหายที่เกิดกับสีหรือตัวถังรถยนต์อันสืบเนื่องมาจากความไม่เอาใจใส่ดูแล หรือการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถร้องเรียนสิทธิ์จากการรับประกันนี้ได้
 8. รถที่ประสบอุบัติเหตุและผ่านการซ่อมแซมความเสียหายในระหว่างระยะเวลา 12 ปีแรก ยังสามารถรับความคุ้มครองจากการประกันนี้ได้ในกรณีที่
  • ได้ผ่านการป้องกันสนิมที่ถูกวิธีจากบีเอ็มดับเบิลยู
  • ได้รับการซ่อมแซมจากอู่ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู
 9. ทางบีเอ็มดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้อะไหล่ ชิ้นส่วน หรือวัสดุที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู
 10. ในกรณีที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมสีและตัวถัง จะต้องเข้ารับการซ่อมแซมที่อู่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยูเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่ารถของท่านจะได้รับการประกอบขึ้นใหม่ตามมาตรฐาน คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเหมือนเดิม นอกจากนี้ท่านยังสามารถวางใจ ในการรับประกันป้องกันสนิมจากบีเอ็มดับเบิลยูตามระยะเวลาที่กำหนดได้

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการบริการ ดังกล่าวตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติม
 • เงื่อนไขการรับประกันรถใหม่

  

 • ดิสก์เบรกและผ้าเบรก
 • ความเสียหายของกระจก
 • ยาง
 • การปรับตั้ง
 • อะไหล่ติดตั้ง
 • สีรถยนต์
 • อุปกรณ์อื่นๆ
 • การรับประกันการป้องกันสนิมในระยะเวลา 12 ปี