นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ในธุรกิจต่างๆ ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ของลูกจ้าง บุคลากร ผู้ที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลท่านอื่นๆที่เราติดต่อ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา [เช่น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างภายนอก] (แต่ละรายเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูล

  เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ (ทั้งในเวลานี้และที่เป็นไปได้ในอนาคต) กับท่านและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านร่วมงานด้วย กระทำการแทน หรือเป็นตัวแทน เช่นพันธมิตรทางธุรกิจของเราจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่เรา หรือทำงานร่วมกับเราเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา หรือสื่อสารกับเราด้วยประการอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจใดก็ตาม

   

  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงจากท่านหรือบริษัทของท่าน หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือผ่านทางบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นของเรา หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ท่านอนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ สำหรับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจะเป็นไปตามบริบทของการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา และการสื่อสารภายในกลุ่มบริษัทของ BMW ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวมมีดังนี้

       1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ หมู่เลือด วันเกิด รูปถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง อาชีพ ประเภทธุรกิจ สถานที่ที่เข้าทำงาน สถานที่ที่ได้รับว่าจ้าง หรือ สถานที่ที่ถือหุ้นไว้) ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ข้อมูล VISA) ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองนิติบุคคล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลายมือชื่อ และสิ่งระบุตัวตนอื่น ๆ

       2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล แผนที่ และข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน

       3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคาร งบการเงิน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่ท่านให้เราไว้ในสัญญา แบบฟอร์ม หรือแบบสอบถามต่าง ๆ

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่เรา เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรุณาแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือให้ได้รับการยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

   

  2. เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       2.1. วัตถุประสงค์ต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากท่าน

  เราอาจอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนด

  เมื่อเป็นการยินยอมโดยฐานกฎหมาย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ ณ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call center) หมายเลขโทรศัพท์ 1397 การเพิกถอนการยินยอมจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรวบรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้การยินยอมไว้ก่อนการใช้สิทธิเพิกถอน

       2.2. วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ โดยเป็นไปตามฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย การขอความยินยอม หรือฐานอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยเป็นไปตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน

            1) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: เช่น เพื่อดำเนินการกับธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจ และปฏิบัติตามหน้าที่และ/หรือตามคำขอของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโครงการต่าง ๆ ของเราหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำร้องขอ)

            2) เพื่อคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อตรวจสอบลักษณะและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทำ due diligence หรือตรวจสอบประวัติไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือระบุความเสี่ยงจากท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง ตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานรัฐ หรือ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง) เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อออกคำขอใบเสนอราคาและการประมูล และเพื่อทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

            3) เพื่อการจัดการข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อจัดการและปรับปรุงรายชื่อ/สารบบพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ให้ทันสมัย เพื่อจัดเก็บสัญญาและเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงถึงท่าน

            4) เพื่อบริหารความสัมพันธ์ เช่น เพื่อวางแผน ปฎิบัติ และจัดการความสัมพันธ์ (ในทางสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่นด้วยการทำธุรกรรมและคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ  การจัดการด้านการชำระเงิน การเงินการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงิน การติดต่อทวงถาม การส่งสินค้าและการจัดส่ง) เพื่อสนับสนุนการให้บริการ เพื่อบันทึกรายการการให้บริการ เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เพื่อจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการในงานกิจกรรมหรือการเดินทางในต่างประเทศ เพื่อจัดการการขอ VISA และเพื่อการเข้าถึงระบบของบีเอ็มดับเบิลยู และแอพลิเคชั่นอื่น ๆ

            5) เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น เพื่อทำการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่า สำรวจและประเมินผล รายงานเรื่องสินค้า บริการ และประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

            6) เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันคุณหรือตัวตนของท่าน

            7) เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจอันสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการภายใน การฝึกอบรม คุณภาพของการบริการ การตรวจสอบ การรายงานผล การยื่นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การจัดการการควบคุมและความเสี่ยง สถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม และวางแผน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน

            8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือ เช่น เพื่อสนับสนุนเทคโนโยลีสารสนเทศ และการให้ความช่วยเหลือในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างและจัดการข้อมูลและรหัสสำหรับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการเข้าถึง/เข้าใช้ระบบของบริษัท เพื่อกำจัดบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อทำให้เกิดกลไกการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทระบุและแก้ไขปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

            9) เพื่อสังเกตการณ์ความปลอดภัยและระบบ: เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมระบบ เช่น เพื่อยืนยันตัวตน บันทึกและควบคุมการเข้าใช้ เพื่อจัดการระบบ เครื่องมือ และ อินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงจัดการความเสี่ยงและป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต

            10) เพื่อการจัดการข้อพิพาท เช่น เพื่อการระงับข้อพิพาท การบังคับใช้ของสัญญา การสร้าง ใช้หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

            11) เพื่อการสืบสวน การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ ป้องกันอาชญากรรมและทุจริต

            12) เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและ นโยบายภายใน กฎระเบียบ คำสั่งและแนวทางการกำกับดูแล

            13) เพื่อทำการประสานงานและปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล

  ในกรณีที่เราจะเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ท่านมิได้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้นได้

  เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อท่านให้การยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

   

  3. ผู้ที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือพื้นที่นอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ได้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       3.1. กลุ่มบริษัทของ BMW

  ในฐานะที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ BMW ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมมือกัน และแบ่งปันบริการและระบบพันธมิตรทางธุรกิจบางส่วนร่วมกัน ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังนั้นเราจึงอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการอื่นใดแก่บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทของ BMW เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่นในกลุ่มสามารถอ้างอิงความยินยอมที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมาได้

       3.2. ผู้ให้บริการของเรา

  เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (3) ผู้ให้บริการรับชำระเงินและระบบชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบสอบบัญชี (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call center) (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก(13) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) บริษัทและนายหน้าประกันภัย (16) ผู้ให้บริการด้านการเรียกชำระเงิน ด้านกฎหมาย และด้านงานจดทะเบียน และ/หรือ (17) ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมประมูล

  ในการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถให้บริการได้เท่านั้น และเราจะขอผู้ให้บริการนั้นไม่ให้นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการทุกรายที่ร่วมงานกับเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

       3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อการดำเนินธุรกิจและบริการ โดยพันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลจะต้องตกลงว่าจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการและตัวแทนจำหน่าย

       3.4 บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  ในบางกรณี เราอาจจะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่น เมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอกอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขประเด็นเรื่องการทุจริต ความมั่นคง และความปลอดภัย

       3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

  ประกอบไปด้วยทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และต่อสู้หรือยื่นคำร้องทางกฎหมาย

       3.6 สมาคม

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

       3.7 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่

  ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างกิจการ การฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   

  4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ BMW AG บริษัทในเครือ บริษัทย่อยของเรา บุคคลภายนอกหรือเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ได้มีการกำหนดกฏเกณฑ์ว่าประเทศปลายทางใดที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและดำเนินมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายรับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอการยินยอมจากท่านเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการโอนข้อมูลออกนอกประเทศนั้นต้องได้รับการยินยอม

   

  5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทำให้เราได้รับข้อมูลนั้น และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามระเบียบหรือกฎหมาย หากมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เมื่อมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ประการสุดท้ายที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามกลับไปถึงท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

   

  6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

  ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้น ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

       1) สิทธิในการเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับ   ตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ

       2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยหากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

       3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

       4) สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

       5) สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

       6) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

       7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลของท่านหรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

       8) สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   

  7. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของเราที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่ทาง https://www.bmw.co.th/th/footer/legal-information/Business-Partner-Privacy.html อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลแล้วนั้น เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควรด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลบังคับ 

   

  8. ติดต่อเรา

  หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ทาง

  ชื่อบริษัท: บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่อยู่: 87/2 ชั้น 44 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
  อีเมล: DataPrivacyOfficer-th@bmw.co.th
  หมายเลขโทรศัพท์: 1397

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

 • บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ในธุรกิจต่างๆ ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") จะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ของลูกจ้าง บุคลากร ผู้ที่มีอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบุคคลท่านอื่นๆที่เราติดต่อ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา [เช่น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ และผู้ว่าจ้างภายนอก] (แต่ละรายเรียกว่า “พันธมิตรทางธุรกิจ”) และแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิในการคุ้มครองข้อมูล

  เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ (ทั้งในเวลานี้และที่เป็นไปได้ในอนาคต) กับท่านและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ท่านร่วมงานด้วย กระทำการแทน หรือเป็นตัวแทน เช่นพันธมิตรทางธุรกิจของเราจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่เรา หรือทำงานร่วมกับเราเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าของเรา หรือสื่อสารกับเราด้วยประการอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจใดก็ตาม

   

  1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงจากท่านหรือบริษัทของท่าน หรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น หรือผ่านทางบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่นของเรา หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ท่านอนุญาตให้มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ สำหรับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นจะเป็นไปตามบริบทของการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา และการสื่อสารภายในกลุ่มบริษัทของ BMW ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีการเก็บรวบรวมมีดังนี้

       1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ หมู่เลือด วันเกิด รูปถ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน (เช่น ตำแหน่ง อาชีพ ประเภทธุรกิจ สถานที่ที่เข้าทำงาน สถานที่ที่ได้รับว่าจ้าง หรือ สถานที่ที่ถือหุ้นไว้) ข้อมูลที่ระบุในบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ข้อมูล VISA) ใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัย ทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองนิติบุคคล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลายมือชื่อ และสิ่งระบุตัวตนอื่น ๆ

       2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล แผนที่ และข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน

       3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายการเดินบัญชี ข้อมูลบัญชีธนาคาร งบการเงิน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       4) ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่ท่านให้เราไว้ในสัญญา แบบฟอร์ม หรือแบบสอบถามต่าง ๆ

  หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่เรา เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าวสำหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน กรุณาแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและ/หรือให้ได้รับการยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

   

  2. เหตุผลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       2.1. วัตถุประสงค์ต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากท่าน

  เราอาจอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะต้องได้รับการยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนด

  เมื่อเป็นการยินยอมโดยฐานกฎหมาย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อ ณ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call center) หมายเลขโทรศัพท์ 1397 การเพิกถอนการยินยอมจะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรวบรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้การยินยอมไว้ก่อนการใช้สิทธิเพิกถอน

       2.2. วัตถุประสงค์ที่เราอาจดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ โดยเป็นไปตามฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย การขอความยินยอม หรือฐานอื่นที่อนุญาตให้กระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยเป็นไปตามลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน

            1) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: เช่น เพื่อดำเนินการกับธุรกรรมที่ทำขึ้นโดยพันธมิตรทางธุรกิจ และปฏิบัติตามหน้าที่และ/หรือตามคำขอของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า บริการ และโครงการต่าง ๆ ของเราหรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น เพื่อตอบข้อสงสัยหรือคำร้องขอ)

            2) เพื่อคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ: เช่น เพื่อตรวจสอบลักษณะและสถานะของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อทำ due diligence หรือตรวจสอบประวัติไม่ว่าจะในรูปแบบใด หรือระบุความเสี่ยงจากท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึง ตรวจสอบประวัติกับหน่วยงานรัฐ หรือ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง) เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อออกคำขอใบเสนอราคาและการประมูล และเพื่อทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

            3) เพื่อการจัดการข้อมูลพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพื่อจัดการและปรับปรุงรายชื่อ/สารบบพันธมิตรทางธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) ให้ทันสมัย เพื่อจัดเก็บสัญญาและเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงถึงท่าน

            4) เพื่อบริหารความสัมพันธ์ เช่น เพื่อวางแผน ปฎิบัติ และจัดการความสัมพันธ์ (ในทางสัญญา) กับพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่นด้วยการทำธุรกรรมและคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ  การจัดการด้านการชำระเงิน การเงินการบัญชี การตรวจสอบ การเรียกเก็บเงิน การติดต่อทวงถาม การส่งสินค้าและการจัดส่ง) เพื่อสนับสนุนการให้บริการ เพื่อบันทึกรายการการให้บริการ เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากความพึงพอใจของผู้ให้บริการ เพื่อจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการในงานกิจกรรมหรือการเดินทางในต่างประเทศ เพื่อจัดการการขอ VISA และเพื่อการเข้าถึงระบบของบีเอ็มดับเบิลยู และแอพลิเคชั่นอื่น ๆ

            5) เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจ เช่น เพื่อทำการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินค่า สำรวจและประเมินผล รายงานเรื่องสินค้า บริการ และประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

            6) เพื่อการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เช่น เพื่อลงทะเบียน พิสูจน์ ระบุ และยืนยันคุณหรือตัวตนของท่าน

            7) เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจอันสมเหตุสมผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดการภายใน การฝึกอบรม คุณภาพของการบริการ การตรวจสอบ การรายงานผล การยื่นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การจัดการการควบคุมและความเสี่ยง สถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม และวางแผน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกัน

            8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความช่วยเหลือ เช่น เพื่อสนับสนุนเทคโนโยลีสารสนเทศ และการให้ความช่วยเหลือในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างและจัดการข้อมูลและรหัสสำหรับผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการเข้าถึง/เข้าใช้ระบบของบริษัท เพื่อกำจัดบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อทำให้เกิดกลไกการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทระบุและแก้ไขปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนา ดำเนินการ และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

            9) เพื่อสังเกตการณ์ความปลอดภัยและระบบ: เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมระบบ เช่น เพื่อยืนยันตัวตน บันทึกและควบคุมการเข้าใช้ เพื่อจัดการระบบ เครื่องมือ และ อินเทอร์เน็ต เพื่อรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม รวมถึงจัดการความเสี่ยงและป้องกันอาชญากรรมและการทุจริต

            10) เพื่อการจัดการข้อพิพาท เช่น เพื่อการระงับข้อพิพาท การบังคับใช้ของสัญญา การสร้าง ใช้หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

            11) เพื่อการสืบสวน การจัดการข้อร้องเรียน และ/หรือ ป้องกันอาชญากรรมและทุจริต

            12) เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและ นโยบายภายใน กฎระเบียบ คำสั่งและแนวทางการกำกับดูแล

            13) เพื่อทำการประสานงานและปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล

  ในกรณีที่เราจะเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ท่านมิได้ให้ข้อมูลดังกล่าวตามการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้นได้

  เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อท่านให้การยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

   

  3. ผู้ที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกต่อไปนี้ ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศไทยหรือพื้นที่นอกประเทศไทยก็ได้ ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลเหล่านี้ได้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       3.1. กลุ่มบริษัทของ BMW

  ในฐานะที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของ BMW ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมมือกัน และแบ่งปันบริการและระบบพันธมิตรทางธุรกิจบางส่วนร่วมกัน ซึ่งรวมถึงบริการและระบบที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ดังนั้นเราจึงอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการอื่นใดแก่บริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัทของ BMW เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทอื่นในกลุ่มสามารถอ้างอิงความยินยอมที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมาได้

       3.2. ผู้ให้บริการของเรา

  เราอาจใช้บริการของบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นในการให้บริการแทนเราหรือเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ (3) ผู้ให้บริการรับชำระเงินและระบบชำระเงิน (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด (5) บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ (6) บริษัทที่ให้บริการด้านการสำรวจ (7) ผู้ตรวจสอบสอบบัญชี (8) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call center) (10) บริษัทที่ให้บริการด้านแคมเปญ งานกิจกรรม การจัดงานด้านการตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (11) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (12) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก(13) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบบริการคลาวด์ (14) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (15) บริษัทและนายหน้าประกันภัย (16) ผู้ให้บริการด้านการเรียกชำระเงิน ด้านกฎหมาย และด้านงานจดทะเบียน และ/หรือ (17) ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมประมูล

  ในการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถให้บริการได้เท่านั้น และเราจะขอผู้ให้บริการนั้นไม่ให้นำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่า ผู้ให้บริการทุกรายที่ร่วมงานกับเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

       3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อการดำเนินธุรกิจและบริการ โดยพันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลจะต้องตกลงว่าจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการและตัวแทนจำหน่าย

       3.4 บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  ในบางกรณี เราอาจจะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่น เมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหรือกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอกอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขประเด็นเรื่องการทุจริต ความมั่นคง และความปลอดภัย

       3.5 ที่ปรึกษาวิชาชีพ

  ประกอบไปด้วยทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และต่อสู้หรือยื่นคำร้องทางกฎหมาย

       3.6 สมาคม

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

       3.7 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระหน้าที่

  ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างกิจการ การฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุน การมอบ การโอน หรือการจำหน่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   

  4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ BMW AG บริษัทในเครือ บริษัทย่อยของเรา บุคคลภายนอกหรือเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่ได้มีการกำหนดกฏเกณฑ์ว่าประเทศปลายทางใดที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนและดำเนินมาตรการเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายรับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เหมาะสม หรือข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่กฎหมายอนุญาต เราจะขอการยินยอมจากท่านเมื่อกฎหมายกำหนดว่าการโอนข้อมูลออกนอกประเทศนั้นต้องได้รับการยินยอม

   

  5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทำให้เราได้รับข้อมูลนั้น และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามระเบียบหรือกฎหมาย หากมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เมื่อมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ประการสุดท้ายที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหรือบันทึกไว้ในรูปแบบที่ไม่สามารถติดตามกลับไปถึงท่านได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

   

  6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

  ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้น ท่านอาจมีสิทธิดังต่อไปนี้

       1) สิทธิในการเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเกี่ยวกับ   ตัวคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลที่คุณขอ

       2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยหากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

       3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างชัดเจน และมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยที่ข้อมูลนี้เป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่เรา (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยอาศัยความยินยอมของคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ

       4) สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางรายการได้ เช่น คัดค้านไม่ให้ใช้เพื่อทำการตลาดทางตรง

       5) สิทธิในการจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

       6) สิทธิในการถอนความยินยอม คุณมีสิทธิถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่คุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

       7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลของท่านหรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

       8) สิทธิในการร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   

  7. การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลของเราที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับเมื่อเราเผยแพร่ทาง https://www.bmw.co.th/th/footer/legal-information/Business-Partner-Privacy.html อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลแล้วนั้น เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควรด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลบังคับ 

   

  8. ติดต่อเรา

  หากท่านต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ทาง

  ชื่อบริษัท: บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  ที่อยู่: 87/2 ชั้น 44 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:
  อีเมล: DataPrivacyOfficer-th@bmw.co.th
  หมายเลขโทรศัพท์: +662 305 4390