CHOICEISYOURS

วิกฤติโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ ได้กลายมาเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนล้วนตระหนักถึงผลกระทบที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และความจำเป็นในการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 26 หรือ ‘COP26‘ ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 197 ประเทศ ได้ร่วมหารือเพื่อผลักดันเป้าหมายระดับโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission: Net Zero) ภายในปี 2050 และเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้สูงกว่า 1.5 องศา ตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งถ้าหากอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า1.5 – 2 องศาเซลเซียสภายในกลางศตวรรษที่ 21 นี้ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อเนื่องไปถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก

 

สำหรับประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้แสดงเจตจำนงค์อย่างชัดเจนในการร่วมบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) มาเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) แต่การที่จะเอาชนะวิกฤติสิ่งแวดล้อมระดับโลกในครั้งนี้ได้นั้น จะต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนและทุกคนในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยึดมั่นด้านความยั่งยืนในทุก ๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมนีรายแรกที่ร่วมแคมเปญระดับโลก “Business Ambition for 1.5°C” และตั้งเป้าสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงผู้บริโภคภายในปี 2050 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้และผลักดันศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายครั้งยิ่งใหญ่นี้

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขัน #CHOICEISYOURS จึงเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟต์ และเอสซีจี สี่องค์กรซึ่งมีความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ร่วมกันในในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับประเทศไทย ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังในการเลือกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่โลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงนวัตกรรมที่จะช่วยผลักดันความเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม การแข่งขันโครงการนี้ จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยโลก และเป็นเวทีให้แก่นักศึกษาในการแสดงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังที่จะเปลี่ยนโลกไปพร้อมกัน

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อในการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกหัวข้อในการสมัครและนำเสนอผลงาน 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 4 หัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อ ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปกับองค์กรที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบถัดไป

 

ผลงานที่ผู้สมัครนำเสนอเข้ามาจะต้องสามารถสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืนต่อแนวคิด พฤติกรรม หรือกระบวนการ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของแต่ละบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

REduce โดย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมุ่งเน้นแนวคิด “ลดเพื่อเพิ่ม” ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถลดการสร้างขยะ มลพิษ และของเสียต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

REuse โดย มูลนิธิชัยพัฒนา

การนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยการใช้ซ้ำ หรือการนำทรัพยากรท้องถิ่น มมาาออกแบบและใช้งานใหม่โดยที่ยังคงคุณค่าเดิมของทรัพยากรไว้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

REthink โดย ไมโครซอฟท์

การนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ที่เสริมสร้างความยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าในระดับบุคคล องค์กร หรือสังคมในภาพรวม

REcycle โดย เอสซีจี

การนำทรัพยากรที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยหัวใจสำคัญของการ Recycle ที่แตกต่างจากการ Reuse คือ เป็นการจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพ ให้กลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ในการใช้งาน เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ทรัพยากร และสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อกำหนดในการรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครทีมแข่งขันโดย 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คนโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 2. ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในประเทศไทยในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาฝึกงาน และมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องสามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเองในรอบสุดท้ายในวันที่กำหนดหลังจากผ่านการเข้ารอบสุดท้าย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 3. ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัว (พี่ น้อง บุตร) กับคณะกรรมการตัดสิน หรือคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการจัดงานจากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ไมโครซอฟต์ มูลนิธิชัยพัฒนา และเอสซีจี
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียด
กำหนดการ*

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/LyscnH6L7q
 • นำเสนอแนวคิดโครงการตามหัวข้อที่เลือกสมัคร โดยจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ จุดประสงค์ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข แนวทางการแก้ปัญหา แผนการทดลอง และผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยสังเขป ความยาวไม่เกิน 200 คำ
 • วีดีโอแนะนำทีมและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแผนการทดลองโดยสังเขป โดยผู้สมัครจะต้องอัปโหลดวีดีโอลง YouTube จากนั้นนำลิ้งค์มากรอกในแบบฟอร์มนี้ วีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ในภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • คณะกรรมการสามารถเรียกดูสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหลักฐานยืนยันจากสถาบันศึกษาต้นสังกัด จากผู้เข้าแข่งขันได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การตัดสิน

การแข่งขันในรอบ 20 ทีมสุดท้าย จะแบ่งออกเป็น 5 ทีมย่อยในแต่ละหัวข้อ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในเวลาทีมละ 10 นาที ส่วนหลักเกณฑ์การให้คะแนนจะตัดสินภายใต้เกณฑ์หลัก 4 ข้อ (100 คะแนน) ดังนี้

 • ประสิทธิภาพของต้นทุนในการผลิต* (40 คะแนน)
 • การนำแนวคิดไปใช้ได้จริง (30 คะแนน)
 • การทดลอง (15 คะแนน)
 • แนวความคิดสร้างสรรค์ (15 คะแนน)

คณะกรรมการตัดสินและน้ำหนักการตัดสิน

รางวัลในการแข่งขัน

ทีมผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละหัวข้อ REthink REuse REduce และ REcycle จะได้รับโอกาสในการเป็นนักศึกษาฝึกงานในบริษัทที่คัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขัน เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน


สำหรับทุกทีมผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จะได้รับรางวัลในการแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ใบประกาศรับรองการเข้ารอบ 20 ทีมของการแข่งขันจากทั้งสี่บริษัท
 2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบวีดีโอบนพื้นที่ในงานจัดแสดงของบริษัทฯ อาทิ งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ งานมหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
 3. รางวัลสุดพิเศษอื่น ๆ จาก 4 องค์กรสำหรับทีมเข้าร่วมแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไข/ข้อตกลง

 1. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือไม่ส่งผลงานของผู้อื่นเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ หากมีการนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ประกอบ เช่น รูปภาพ เนื้อหา บทความ ผลงานวิจัย ขอให้ระบุการอ้างอิงที่ชัดเจนและถูกต้อง หากทีมผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนไม่กระทำตามที่ระบุข้างต้น จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง อาทิ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ
 2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในวัน เวลา ตามที่ผู้จัดกำหนด
 3. ผลงานของทีมที่เข้าแข่งขันยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดงานใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานต้นแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการแข่งขันในสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ หรือการใช้งานอื่น ๆ​ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา​และวิจัยพัฒนา​ และเผยแพร่ชื่อเสียง
 4. ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่า ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้จัดงานสามารถตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัล/ใบประกาศรับรองการแข่งขันทั้งหมดได้
 5. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
 6. ผลงานที่ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยไม่เคยชนะการประกวดในเวทีหรือรายการอื่นใดมาก่อน 
อ่านเพิ่มเติม