CHOICE IS YOURS

โครงการ CHOICEISYOURS ริเริ่มเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2565 โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำอีกสามองค์กร ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และเอสซีจี เพื่อสนับสนุนการต่อยอดแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลักในการพยายามรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) และส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นิสิต นักศึกษาไทยได้แสดงศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืนที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและสังคมในโครงการ CHOICEISYOURS

อ่านเพิ่มเติม

ในปี 2566 โครงการ CHOICEISYOURS ได้ยกระดับความร่วมมือกับอีก 3 องค์กรชั้นนำ จึงทำให้มี พาร์ทเนอร์ในโครงการรวมทั้งหมด 7 องค์กร ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เซ็นทรัล กรุ๊ป ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมรับสมัครทีมนิสิต นักศึกษาไม่จำกัดคณะหรือชั้นปี โดยมีหัวข้อหลักในการแข่งขัน คือ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ REduce, REuse, REthink และ REcycle โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรพาร์ทเนอร์ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปพร้อมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และทัศนศึกษาไปยังโรงงาน สถานที่ดำเนินกิจการ และชุมชนตัวอย่างด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ที่จัดโดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และพาร์ทเนอร์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำความรู้ที่ได้ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดโครงการของตนเอง และแสดงถึงความสามารถในการนำแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ทดลอง ก่อนที่จะนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 6 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับหนึ่งใน 6 องค์กรพาร์ทเนอร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ และการจัดแสดงผลงานการแข่งขันแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อในการแข่งขันปี 2566: CIRCULARITY FOR COMMUNITY

โครงการ CHOICEISYOURS ในปี 2566 มุ่งส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของสังคมหรือชุมชน* โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่มีการบูรณาการแนวคิดด้าน Circular Economy และสามารถนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในชุมชนนั้น ๆ ได้จริง รวมถึงสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือชุมชนได้ในระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด ซึ่งสำหรับโครงการ CHOICEISYOURS ผลงานที่ผู้สมัครนำเสนอเข้ามาจะต้องแสดงถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด Circular Economy และสามารถสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืนต่อแนวคิด พฤติกรรม หรือกระบวนการ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตของสมาชิกชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ โดยมีแนวคิดหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่
 

*ชุมชน หมายถึงกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ อุดมคติ หรือความเชื่อร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน โดยไม่จำกัดว่าเป็นการรวมกลุ่มในทางกายภาพเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมุ่งเน้นแนวคิด “ลดเพื่อเพิ่ม” ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถลดการสร้างขยะ มลพิษ และของเสียต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น เช่น แนวคิดการกำจัดขยะโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (zero-waste-to-landfill) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon-neutral)

อ่านเพิ่มเติม

การนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ผ่านการ ใช้ซ้ำ หรือการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาออกแบบและใช้งานใหม่โดยที่ยังคงคุณค่าเดิมของทรัพยากรไว้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

การนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ที่เสริมสร้างความยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าในระดับบุคคล องค์กร หรือสังคมในภาพรวม

อ่านเพิ่มเติม

การนำทรัพยากรที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยหัวใจสำคัญของการ Recycle ที่แตกต่างจากการ Reuse คือ เป็นการจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพ ให้กลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ในการ ใช้งาน เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ทรัพยากร และสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อในการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกหัวข้อในการสมัครและนำเสนอผลงาน 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 4 หัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อ ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการอบรมและร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปกับองค์กรที่รับผิดชอบแต่ละหัวข้อก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบถัดไป

 

ผลงานที่ผู้สมัครนำเสนอเข้ามาจะต้องสามารถสร้างประโยชน์ด้านความยั่งยืนต่อแนวคิด พฤติกรรม หรือกระบวนการ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคและสังคมโดยรวม โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของแต่ละบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อกำหนดในการรับสมัคร

 • 01 เปิดรับสมัครทีมแข่งขันโดย 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คนโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 • 02 ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในประเทศไทยในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาฝึกงาน และมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องสามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเองในรอบสุดท้ายในวันที่กำหนดหลังจากผ่านการเข้ารอบสุดท้าย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางจนสิ้นสุดการแข่งขัน
 • 03 ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร
 • 04 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัว (พี่ น้อง บุตร) กับคณะกรรมการตัดสิน หรือคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย

REduce โดย บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย

แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมุ่งเน้นแนวคิด “ลดเพื่อเพิ่ม” ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถลดการสร้างขยะ มลพิษ และของเสียต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

REuse โดย มูลนิธิชัยพัฒนา

การนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยการใช้ซ้ำ หรือการนำทรัพยากรท้องถิ่น มมาาออกแบบและใช้งานใหม่โดยที่ยังคงคุณค่าเดิมของทรัพยากรไว้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด

REthink โดย ไมโครซอฟท์

การนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ที่เสริมสร้างความยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าในระดับบุคคล องค์กร หรือสังคมในภาพรวม

REcycle โดย เอสซีจี

การนำทรัพยากรที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ โดยหัวใจสำคัญของการ Recycle ที่แตกต่างจากการ Reuse คือ เป็นการจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ หรือปรับปรุงคุณภาพ ให้กลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ในการใช้งาน เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ทรัพยากร และสร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัครและข้อกำหนดในการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครทีมแข่งขันโดย 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คนโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

 • ผู้สมัครต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในประเทศไทยในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่ออกให้โดยสถาบันการศึกษาเป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาฝึกงาน และมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องสามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเองในรอบสุดท้ายในวันที่กำหนดหลังจากผ่านการเข้ารอบสุดท้าย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางจนสิ้นสุดการแข่งขัน

 • ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัว (พี่ น้อง บุตร) กับคณะกรรมการตัดสิน หรือคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการการแข่งขัน

รายละเอียด
กำหนดการ*

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/MiWr1smFuJ

 • นำเสนอแนวคิดโครงการตามหัวข้อที่เลือกสมัคร โดยจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ จุดประสงค์ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข แนวทางการแก้ปัญหา แผนการทดลอง และผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยสังเขป ความยาวไม่เกิน 200 คำ

 • วีดีโอแนะนำทีมและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแผนการทดลองโดยสังเขป โดยผู้สมัครจะต้องอัปโหลดวีดีโอลง YouTube จากนั้นนำลิ้งค์มากรอกในแบบฟอร์มนี้ วีดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ในภาษาไทยหรืออังกฤษ

 • คณะกรรมการสามารถเรียกดูสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหลักฐานยืนยันจากสถาบันศึกษาต้นสังกัด จากผู้เข้าแข่งขันได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมระหว่างการแข่งขัน

 • Mentoring Session หลังจากการประกาศ 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะมีการมอบหมายพี่เลี้ยง (Mentor) จากแต่ละองค์กร เพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ทีมต่อ 1 องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่ทีมในสังกัดอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
 • Site Visit กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่าง ๆ หรือในชุมชนตัวอย่างที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน เช่น การศึกษาการจัดการขยะ ณ โรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสายการประกอบรถยนต์ การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ชุมชนต้นแบบภายใต้การสนับสนุนของเอสซีจี
 • กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับ SDG, เวิร์คช็อป Design thinking, การอบรมด้านเทคโนโลยีกับไมโครซอฟท์
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การตัดสิน

การแข่งขันในรอบสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในเวลาทีมละ 5 นาที และอีก 10 นาทีสำหรับช่วงถาม-ตอบกับคณะกรรมการตัดสิน ส่วนหลักเกณฑ์การให้คะแนนจะตัดสินภายใต้เกณฑ์หลัก 4 ข้อ (100 คะแนน) ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ Circular Economy (40 คะแนน)
 • การนำแนวคิดไปใช้ได้จริง (30 คะแนน)
 • การทดลอง (15 คะแนน)
 • แนวความคิดสร้างสรรค์ (15 คะแนน)
 • คะแนนพิเศษ (10 คะแนน)
คณะกรรมการตัดสินและน้ำหนักการตัดสิน

รางวัลในการแข่งขัน

ทีมผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 6 ทีม จะได้รับโอกาสในการเลือกฝึกงานกับหนึ่งใน 6 องค์กรพาร์ทเนอร์ของโครงการ โดยให้สิทธิในการเลือกตามลำดับทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุดไปจนถึงทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 6 โดยองค์กรที่ถูกเลือกไปแล้วจะไม่สามารถเลือกซ้ำได้อีก 
 

พาร์ทเนอร์ทั้ง 6 องค์กรที่เปิดโอกาสให้ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 6 อันดับเลือกฝึกงาน ได้แก่

 • บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
 • ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
 • เอสซีจี
 • เซ็นทรัล กรุ๊ป และมูลนิธิชัยพัฒนา
 • เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
   

สำหรับทุกทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือกและร่วมกิจกรรมการแข่งขันจนจบโครงการ จะได้รับใบประกาศรับรองการเข้าร่วมแข่งขันจากทั้ง 7 องค์กร

 

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไข/ข้อตกลง

 1. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือไม่ส่งผลงานของผู้อื่นเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ หากมีการนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ประกอบ เช่น รูปภาพ เนื้อหา บทความ ผลงานวิจัย ขอให้ระบุการอ้างอิงที่ชัดเจนและถูกต้อง หากทีมผู้เข้าแข่งขันฝ่าฝืนไม่กระทำตามที่ระบุข้างต้น จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง อาทิ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ
 2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในวัน เวลา ตามที่ผู้จัดกำหนด
 3. ผลงานของทีมที่เข้าแข่งขันยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดงานใช้ลิขสิทธิ์ในผลงานต้นแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงไฟล์ต้นฉบับทั้งหมด ตลอดจนสิทธิอื่นใดในผลงานดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการแข่งขันในสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ หรือการใช้งานอื่น ๆ​ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา​และวิจัยพัฒนา​ และเผยแพร่ชื่อเสียง
 4. ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่า ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้จัดงานสามารถตัดสิทธิ์หรือเพิกถอนผลการตัดสิน และเรียกคืนรางวัล/ใบประกาศรับรองการแข่งขันทั้งหมดได้
 5. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินทุกประการ
 6. ผลงานที่ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยไม่เคยชนะการประกวดในเวทีหรือรายการอื่นใดมาก่อน
อ่านเพิ่มเติม