End of Terms Transfer

โอนกรรมสิทธิ์

BMW Financial Services พร้อมทำให้เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ สะดวก ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปด้วยขั้นตอน และรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา

  ขั้นตอนการโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดส่งชุดโอนทะเบียนล่วงหน้าให้ลูกค้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 60 วัน

  ขั้นตอนที่ 2 บริษัทส่ง SMS แจ้งเตือนการโอนทะเบียนลูกค้าล่วงหน้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 30 วัน

  ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าลงนามบนเอกสารและส่งเอกสารชุดโอนกลับให้บริษัท พร้อมกับชำระเงินค่าโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสารมาที่ (ทีมทะเบียนรถยนต์) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้นที่ 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  เอกสารประกอบ

  • แบบคำขอโอนและรับโอน (กรมการขนส่งทางบก) ลงนามในช่องผู้รับโอน 2 จุด

  • หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ 1 จุด

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (เอกสารไม่หมดอายุ)

  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง

  • สำเนาใบทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี) กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง

  • สำเนาใบขอใช้คำนำหน้าชื่อ "นาง" หรือ "นางสาว" กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง

  • สำเนาป้ายภาษีรถยนต์ กรณีลูกค้าต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีด้วยตนเอง

  • ใบรายละเอียดข้อมูลการขอรับเล่มทะเบียน กรุณาระบุข้อมูลการรับเอกสารให้ครบถ้วน

   

  หมายเหตุ

  *กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม มีดังนี้ สำเนาใบมรณะบัตร , หนังสือคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ฉบับจริง) , สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก , แบบคำขอโอนรับโอน 1 ชุด โดยผู้จัดการมรดก ลงนามทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

  *กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ รย.2 ผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องลงชื่อในใบบันทึกรับทราบรถเกิน 7 ที่นั่ง และส่งกลับมาพร้อมกับเอกสารโอนทะเบียน

  *ลายมือชื่อสำหรับการลงนามจะต้องเป็นลายมือเดียวกันตามสัญญาเช่าซื้อ

  *กรณีภาษีรถของท่านครบกำหนดและยังไม่ได้ทำการต่ออายุภาษี ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อภาษีด้วยตนเองและส่งหลักฐานการต่อภาษีกลับมาให้ทีมทะเบียน หรือสามารถชำระเงินค่าต่อภาษีและค่า พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อภาษีให้กับท่าน
  สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ต่อภาษีรถยนต์หากลูกค้ามีการต่อ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว กรุณาส่งสำเนาส่วนท้ายตาราง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กลับมาให้ทีมทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

  *เอกสารทั้งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์ (ความร้อน) / ห้ามใช้น้ำยาลบ / ห้ามใช้กระดาษที่ใช้แล้ว

  *ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2,700 บาท สำหรับสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ไม่ต้องชำระค่าบริการโอนทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2561

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • กรณีที่คุณเป็นบุคคลชาวต่างชาติ

  ขั้นตอนการโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดส่งชุดโอนทะเบียนล่วงหน้าให้ลูกค้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 60 วัน

  ขั้นตอนที่ 2 บริษัทส่ง SMS แจ้งเตือนการโอนทะเบียนลูกค้าล่วงหน้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 30 วัน

  ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าลงนามบนเอกสารและส่งเอกสารชุดโอนกลับให้บริษัท พร้อมกับชำระเงินค่าโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสารมาที่ (ทีมทะเบียนรถยนต์) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้นที่ 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เอกสารประกอบ

  • แบบคำขอโอนและรับโอน (กรมการขนส่งทางบก) ลงนามในช่องผู้รับโอน 2 จุด

  • หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ 1 จุด

  • สำเนา VISA , Passport รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (เอกสารไม่หมดอายุ)

  • สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง โดย Work permit จำเป็นต้องระบุที่อยู่อาศัยปัจจุบันของลูกค้า)

  • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (Certificate of residence) ใช้แทนกรณีลูกค้าไม่มีเอกสาร Work Permit หรือ Work Permit ไม่ระบุที่อยู่อาศัยปัจจุบันของลูกค้า

  • สำเนาป้ายภาษีรถยนต์ กรณีลูกค้าต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีด้วยตนเอง

  • ใบรายละเอียดข้อมูลการขอรับเล่มทะเบียน กรุณาระบุข้อมูลการรับเอกสารให้ครบถ้วน
   

  หมายเหตุ

  *กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่มีเอกสาร Work Permit สามารถใช้เอกสารหนังสือรับรองถิ่นฐานที่อยู่อาศัย (Certificate Address) ออกโดยสถานทูตที่ระบุประเทศตาม Passport โดยหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่มีอายุไม่เกิน 30 วัน (นับจากวันที่ระบุในเอกสาร)

  *กรณี Work permit หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จังหวัดไม่ตรงกับเล่มทะเบียนที่ระบุอยู่ ภายหลังจากการโอนทะเบียนแล้ว ผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องติดต่อขนส่งทางบกตามจังหวัดที่ระบุในเอกสาร Work permit หรือ หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ เพื่อทำการย้ายรถเข้าจังหวัดนั้น ๆ

  *กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ รย.2 ผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องลงชื่อในใบบันทึกรับทราบรถเกิน 7 ที่นั่ง และส่งกลับมาพร้อมกับเอกสารโอนทะเบียน 

  *ลายมือชื่อสำหรับการลงนามจะต้องเป็นลายมือเดียวกันตามสัญญาเช่าซื้อ

  *กรณีภาษีรถของท่านครบกำหนดและยังไม่ได้ทำการต่ออายุภาษี ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อภาษีด้วยตนเองและส่งหลักฐานการต่อภาษีกลับมาให้ทีมทะเบียน หรือสามารถชำระเงินค่าต่อภาษีและค่า พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อภาษีให้กับท่านสำหรับลูกค้าที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ต่อภาษีรถยนต์หากลูกค้ามีการต่อ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว กรุณาส่งสำเนาส่วนท้ายตาราง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กลับมาให้ทีมทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

  *เอกสารทั้งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์ (ความร้อน) / ห้ามใช้น้ำยาลบ / ห้ามใช้กระดาษที่ใช้แล้ว

  *ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2,700 บาท สำหรับสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ไม่ต้องชำระค่าบริการโอนทะเบียนรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2561

   

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • กรณีที่คุณเป็นนิติบุคคล

  ขั้นตอนการโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดส่งชุดโอนทะเบียนล่วงหน้าให้ลูกค้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 60 วัน

  ขั้นตอนที่ 2 บริษัทส่ง SMS แจ้งเตือนการโอนทะเบียนลูกค้าล่วงหน้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 30 วัน

  ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าลงนามบนเอกสารและส่งเอกสารชุดโอนกลับให้บริษัท พร้อมกับชำระเงินค่าโอนทะเบียน 

  ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสารมาที่ (ทีมทะเบียนรถยนต์) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้นที่ 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  เอกสารประกอบ

  • แบบคำขอโอนและรับโอน (กรมการขนส่งทางบก) ลงนามในช่องผู้รับโอน 2 จุด พร้อมประทับตราบริษัท

  • หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ 1 จุด พร้อมประทับตราบริษัท

  • หนังสือรับรองบริษัท รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (เอกสารไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมประทับตราบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  • ใบโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนประมูล (สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ) กรณีเป็นหมายเลขทะเบียนประมูล ลงนามในช่องผู้รับโอนหมายเลขทะเบียน พร้อมประทับตราบริษัท

  • สำเนาป้ายภาษีรถยนต์ กรณีลูกค้าต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีด้วยตนเอง

  • ใบรายละเอียดข้อมูลการขอรับเล่มทะเบียน กรุณาระบุข้อมูลการรับเอกสารให้ครบถ้วน

   

  หมายเหตุ

  *กรณีลูกค้าใช้หมายเลขทะเบียนประมูล สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ลูกค้าจำเป็นต้องลงนามผู้รับโอนหมายเลขประมูลในเอกสารโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนประมูล และประทับตราบริษัทและส่งกลับพร้อมชุดโอนทะเบียน

  *กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ รย.2 ผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องส่งใบบันทึกรับทราบรถเกิน 7 ที่นั่ง พร้อมประทับตราบริษัท

  *กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย3% กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับและสำเนา) มาที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ภายในเดือนที่ท่านระบุวันที่ไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

  *สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ลูกค้าจำเป็นต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งทางบกตามจังหวัดที่จดทะเบียนไว้

  *กรณีภาษีรถของท่านครบกำหนดและยังไม่ได้ทำการต่ออายุภาษี ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อภาษีด้วยตนเองและส่งหลักฐานการต่อภาษีกลับมาให้ทีมทะเบียน หรือสามารถชำระเงินค่าต่อภาษีและค่า พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อภาษีให้กับท่านสำหรับลูกค้าที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ต่อภาษีรถยนต์หากลูกค้ามีการต่อ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว กรูณาส่งสำเนาส่วนท้ายตาราง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กลับมาให้ทีมทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

  *เอกสารทั้งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์ (ความร้อน) / ห้ามใช้น้ำยาลบ / ห้ามใช้กระดาษที่ใช้แล้ว

  *ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2,700 บาท

   

  กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับ / สำเนา) มายังบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในเดือนที่ท่านระบุไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุรายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  วิธีการคำนวนยอดเงินที่ต้องระบุในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

  จำนวนเงินที่จ่าย 2,523.36 บาท (คำนวนจาก 2,700 *100/107)

  ภาษีที่หักและนำส่งไว้ 75.70 บาท (คำนวนจาก 2,523.36 *3%)

  ยอดเงินที่ต้องชำระคือ 2,624.30 บาท (คำนวนจาก 2,700 - 75.70 บาท)

   

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • กรณีที่คุณเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ

  ขั้นตอนการโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 1 บริษัทจัดส่งชุดโอนทะเบียนล่วงหน้าให้ลูกค้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 60 วัน

  ขั้นตอนที่ 2 บริษัทส่ง SMS แจ้งเตือนการโอนทะเบียนลูกค้าล่วงหน้าก่อนชำระงวดสุดท้าย 30 วัน

  ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าลงนามบนเอกสารและส่งเอกสารชุดโอนกลับให้บริษัท พร้อมกับชำระเงินค่าโอนทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสารมาที่ (ทีมทะเบียนรถยนต์) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้นที่ 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  เอกสารประกอบ

  • แบบคำขอโอนและรับโอน (กรมการขนส่งทางบก) ลงนามในช่องผู้รับโอน 2 จุด พร้อมประทับตราบริษัท

  • หนังสือมอบอำนาจ ลงนามในช่องผู้มอบอำนาจ 1 จุด พร้อมประทับตราบริษัท

  • หนังสือรับรองบริษัท รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (เอกสารไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมประทับตราบริษัท

  • สำเนา VISA , Passport รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง (เอกสารไม่หมดอายุ)

  • สำเนาใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง โดย Work permit จำเป็นต้องระบุที่อยู่อาศัยปัจจุบันของลูกค้า)

  • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ (Certificate of residence) ใช้แทนกรณีลูกค้าไม่มีเอกสาร Work Permit หรือ Work Permit ไม่ระบุที่อยู่อาศัยปัจจุบันของลูกค้า

  • ใบโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนประมูล (สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ) กรณีเป็นหมายเลขทะเบียนประมูล ลงนามในช่องผู้รับโอนหมายเลขทะเบียน พร้อมประทับตราบริษัท

  • ใบรายละเอียดข้อมูลการขอรับเล่มทะเบียน กรุณาระบุข้อมูลการรับเอกสารให้ครบถ้วน

   

  หมายเหตุ

  *กรณีลูกค้าใช้หมายเลขทะเบียนประมูล สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ลูกค้าจำเป็นต้องลงนามผู้รับโอนหมายเลขประมูลในเอกสารโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนประมูล และประทับตราบริษัทและส่งกลับพร้อมชุดโอนทะเบียน

  *กรณีรถยนต์จดทะเบียนเป็นรถตู้ รย.2 ผู้เช่าซื้อจำเป็นต้องส่งใบบันทึกรับทราบรถเกิน 7 ที่นั่ง พร้อมประทับตราบริษัท 

  *กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย3% กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับและสำเนา) มาที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ภายในเดือนที่ท่านระบุวันที่ไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

  *สำหรับสัญญาเช่า Financial Lease ลูกค้าจำเป็นต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งทางบกตามจังหวัดที่จดทะเบียนไว้

  *กรณีภาษีรถของท่านครบกำหนดและยังไม่ได้ทำการต่ออายุภาษี ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อภาษีด้วยตนเองและส่งหลักฐานการต่อภาษีกลับมาให้ทีมทะเบียน หรือสามารถชำระเงินค่าต่อภาษีและค่า พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อภาษีให้กับท่านสำหรับลูกค้าที่ประสงค์ให้บริษัทฯ ต่อภาษีรถยนต์หากลูกค้ามีการต่อ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว กรูณาส่งสำเนาส่วนท้ายตาราง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กลับมาให้ทีมทะเบียนเพื่อใช้ประกอบการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

  *เอกสารทั้งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์ (ความร้อน) / ห้ามใช้น้ำยาลบ / ห้ามใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

  *ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์ 2,700 บาท

   

  กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทั้งต้นฉบับ / สำเนา) มายังบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในเดือนที่ท่านระบุไว้ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุรายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 87/2 ชั้น 44-45 และ 50-51 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   

  วิธีการคำนวนยอดเงินที่ต้องระบุในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

  จำนวนเงินที่จ่าย 2,523.36 บาท (คำนวนจาก 2,700 *100/107)

  ภาษีที่หักและนำส่งไว้ 75.70 บาท (คำนวนจาก 2,523.36 *3%)

  ยอดเงินที่ต้องชำระคือ 2,624.30 บาท (คำนวนจาก 2,700 - 75.70 บาท)

   

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง