THE NEW

i5

BMW M

BMW i5 M60 xDRIVE ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100%

ข้อมูลทางเทคนิคของ BMW i5 SEDAN

ความสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อย CO2

BMW i5 M60 xDrive: อัตราการใช้พลังงานแบบผสมตามเกณฑ์ WLTP (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กม.): 20.6 - 18.2; ระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าตามเกณฑ์ WLTP (กิโลเมตร): 455 - 516