ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ BMW และข้อมูลเกี่ยวกับสัญญากับ BMW

 • ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการข้อมูลของ BMW ตามที่ได้รับอนุมัติจาก BMW และตามรายละเอียดการให้บริการที่ BMW กำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้


  1. คำนิยาม

  1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บ่งชี้หรือบ่งเฉพาะความเป็นบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่BMW และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ BMW และ/หรือที่ BMW เก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด

  1.2 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่ BMW กำหนดเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

  1.3 “BMW” หมายความถึง บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ BMW มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้วย

  1.4 “บริการข้อมูล” หมายความถึง การให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ BMW และข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาของท่านกับ BMW รวมถึงบริการข้อมูลอื่นใดที่ BMW จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

  1.5 “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับ BMW และให้หมายความรวมถึงบัตรนำชำระเงิน(Bill Payment Card) ที่ BMW ออกให้แก่ผู้ขอใช้บริการ

  1.6 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN – Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการข้อมูลต่างๆ ของ BMW ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ BMW เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

  1.7 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ BMW ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องหรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ BMW หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ BMW ไม่ดูรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

  1.8 “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ขอใช้บริการใช้ประกอบหรือใช้ร่วมในการทำรายการเพื่อการใช้บริการข้อมูล(ถ้ามี) ตามที่ BMW เห็นชอบ เช่น เครื่องมือสร้างและแปลงรหัส(Token) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ทำหน้าที่ในลักษณะทำนองเดียวกัน

  1.9 “Pre - login” หมายความถึง บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ของ BMW ที่ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว โดยในการดำเนินการและ/หรือ ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลบางรายการ ผู้ขอใช้บริการอาจต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ BMW กำหนดสำหรับบริการแต่ละประเภทดังกล่าว


  2. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ

  2.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัวและข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  2.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อการทำรายการไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น

  2.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN – Person Identification Number และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ BMW กำหนด

  2.4 กรณีที่รหัสประจำตัวหรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการชำรุด สูญหาย หรือถูกโจรกรรม ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งยกเลิกและ/หรือขอระงับการใช้บริการข้อมูลใดๆได้ที่ BMW Contact Center โทรศัพท์ 1-401-269-269 ระหว่างเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ในทันทีที่ผู้ขอใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีตามขั้นตอนและวิธีการที่ BMW กำหนดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า หากผู้ใช้บริการมิได้ดำเนินการแจ้งและ/หรือขอระงับการใช้บริการข้อมูลดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการข้อมูล ผู้ใช้บริการข้อมูลจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆ จาก BMW ได้ทั้งสิ้น


  3. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ หรือธุรกรรม และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

  3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่า วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ โดยผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและ BMW รวมทั้งรับรองว่าเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ BMW ได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสารและ/หรือข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ, BMW, และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ BMW ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลและ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ใช้บริการครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย

  3.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวและ/หรือโดยใช้บริการ Pre-login ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประเภท โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

  3.3 BMW มีสิทธิให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามรูปแบบและภายในระยะเวลาส่งมอบเอกสารให้แก่ BMW ตามที่ BMW กำหนด

  3.4 ผู้ขอใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการหักเงินจากบัญชี (Direct Debit) และ/หรือรายการชำระค่างวดใดๆ ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้นๆ ให้แก่ BMW ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้ ยกเว้นกรณีทำรายการแบบทำคำสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ขอใช้บริการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการดังกล่าวนั้นผ่านระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดได้ก่อนวันที่ BMW จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามรายการนั้นหรือภายในระยะเวลาที่ BMW กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่ BMW กำหนด

  3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า เมื่อ BMW ได้ดำเนินการตามคำขอใช้บริการและ/หรือรายการการใช้บริการตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งแล้ว ย่อมถือว่า BMW ได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประเภท

  3.6 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารและ/หรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ หรือการดำเนินการของ BMW กับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการที่ BMWให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง BMW ได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีความถูกต้องและผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ

  3.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที่บัญชีผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีผู้ขอใช้บริการที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยทุกประการ

  3.8 ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ BMW และ/หรือบุคคลใดๆ เนื่องจากการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลหรือการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยมิใช่ความผิดของ BMW หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฏหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ

  3.9 ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้จากบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ BMW และข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาของผู้ขอใช้บริการหรือข้อมูลอื่นใด เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น

  3.10 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ BMW มีสิทธิเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดย BMW จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ BMW และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ BMW เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวนั้นเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ BMW ไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านใดๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากผู้ขอใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศและ/หรือเว็บไซต์ของ BMW และ/หรือหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  3.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ BMW กำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ทำคำขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่ BMW จะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย


  4. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด

  ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ BMW ทราบโดยเร็วที่สุด โดยแจ้งไปยัง BMW Contact Center โทรศัพท์ 1-401-269-269 ระหว่างเวลาทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูลหรือการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ BMW กำหนด โดย BMW และผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ BMW จะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ BMW เห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ BMW จะได้กำหนดเพิ่มเติม


  5. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของBMW

  5.1 บรรดาการกระทำใดๆ ที่ BMW ได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือตามข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งต่อ BMW และ/หรือตามคำร้องขอของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ของBMW ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ และ BMW ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

      (1) เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ BMW ในการไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้บริการข้อมูลหรือคำสั่งยกเลิกหรือระงับการใช้รหัสประจำตัว หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการจะ ต้องจัดส่งคำขอใช้บริการ และ/หรือข้อมูล และ/หรือแจ้งยกเลิกหรือระงับการขอใช้บริการข้อมูล และ/หรือการใช้รหัสประจำตัว และ/หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการดังกล่าวโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวีการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว หรือ

      (2) เกิดการให้บริการข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW ก่อนที่ BMW จะได้ส่งมอบรหัสประจำตัว และ/หรืออุปกรณ์เพื่อการทำรายการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ หรือ

      (3) เกิดการให้บริการข้อมูลผ่านระบบบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ BMW โดยมิชอบและมิใช่ความผิดของBMW หรือของผู้ขอใช้บริการ

  5.2 ในกรณีที่ BMW ได้ให้บริการหรืองดเว้นการให้บริการใดๆ แก่ผู้ขอใช้บริการเมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า BMW ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลใดทั้งสิ้น

      (1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ หรือถูกระงับการดำเนินธุรกรรมกับ BMW

      (2) การโอนเงินและ/หรือชำระเงินนั้นจะเป็นผลให้ยอดหนี้ในบัญชีเกินกว่าวงเงินที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู่กับธนาคารของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี)

      (3) อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฏหมาย

      (4) BMW ได้แจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการหักบัญชี ที่มีอยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ขอใช้บริการข้อมูล

      (5) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับ BMW

      (6) กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย

   

  6. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ

  6.1 BMW มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ BMW เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการ หรือดำเนินกิจการของผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฏหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการในลักษณะ Robot หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ BMW จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

  6.2 กรณีผู้ขอใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นใดตามที่BMWกำหนด เพื่อให้BMWทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ BMWมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์โดยหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการได้จนกว่าจะมีการยกเลิกบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้


  7. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล

  7.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้ BMW สามารถบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการกับ BMW และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือบันทึก และ/หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการและ/หรือการการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการข้อมูลแก่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการของ BMW และ/หรือเพื่อการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และ/หรือเพื่อการใดๆ ได้ตามที่ BMW เห็นสมควรและเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการ ตกลงให้ใช้บันทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฏหมาย โดยผู้ขอใช้บริการจะไม่โต้แย้งด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ BMW ไม่มีหน้าที่ต้องบันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือข้อมูลดังกล่าว

  7.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ BMW ส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการ (เช่น ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นผู้ขอใช้บริการ) ให้แก่ Google บริษัทในกลุ่มของ Google และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ BMWเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่งและ/หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps” ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด

  7.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ BMW เก็บ รวมรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ BMW ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ BMW คู่ค้าของ BMW ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของ BMW สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่ BMW เป็นคู่สัญญาและ/หรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม บันทึก และ/หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ เสนอ ให้ใช้ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ และ/หรือเพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับ BMW โดยให้ความยินยอมยังคงมีอยู่ แม้ว่าผู้ขอใช้บริการจะไม่ได้ทำธุรกรรมกับ BMW ต่อไปแล้วก็ตาม


  8. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

  8.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า สามารถกำหนดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ Email Address เพื่อเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับ BMW หรือสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภทได้เพียงหนึ่ง (1) เลขหมาย และหนึ่ง (1) E-mail Address เท่านั้น

  8.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่/ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรือ E-mail Address จากที่ระบุไว้เดิมในใบคำขอใช้บริการ หรือ คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ BMWทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งได้ที่ช่องทางติดต่อต่างๆ ที่ BMW กำหนด

  8.3 เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ BMW ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการหรือผู้ติดต่อประสานงาน (Contact Person) (ถ้ามี) ตาม ที่อยู่ และ/หรือสำนักงาน และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ หรือคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบและผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนั้นๆ แล้ว


  9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้