Doctor and SMEs offers

WE WILL STAND BY YOU.

DOCTOR AND SMEs OFFERS ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

WE WILL STAND BY YOU.DOCTOR AND SMEs OFFERS ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

ข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับกลุ่มอาชีพแพทย์* และผู้ประกอบการธุรกิจ SME ** ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 1. อัปเกรด BSI (บริการดูแลบำรุงรักษา) เป็น 10 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร เมื่อจองรถพร้อม BSI Ultimate Package
 2. อัปเกรด Warranty (การรับประกัน) เป็น 8 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 3. ฟรี BMW Protect (ประกันภัยชั้นหนึ่ง) สูงสุด 3 ปี
 • สัญญาทางการเงินแบบ Hire Purchase Flat Rate, Hire Purchase with Balloon และ Financial Lease– ฟรี BMW Protect (ประกันภัยชั้นหนึ่ง) 1 ปี
 • สัญญาทางการเงินแบบ Freedom Choice (ได้บางรุ่น) - ฟรี BMW Protect (ประกันภัยชั้นหนึ่ง) 3 ปี
อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขสำหรับกลุ่มอาชีพแพทย์*

 1. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น เมื่อจองและออกรถบีเอ็มดับเบิลยูตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564
 2. เฉพาะรุ่น BMW X1, X3, X5 และ 7 Series
 3. ลูกค้าธุรกิจฟลีทไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME**

 1. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ที่จองและออกรถรถบีเอ็มดับเบิลยูตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564
 2. ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ครอบครองรถบีเอ็มดับเบิลยูอยู่แล้ว และอายุของรถที่ถือครองไม่เกินระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ BSI เริ่มต้น
 3. รถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่จะต้องซื้อภายใต้ชื่อบริษัทหรือคณะกรรมกการบริษัทที่การจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปและดำเนินกิจการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 4. เฉพาะรุ่น BMW X1, X3, X5 และ 7 Series
 5. ลูกค้าธุรกิจฟลีทไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม