REMOTE SOFTWARE UPDATE.

Remote Software Update.

เพื่อให้รถยนต์ BMW ของคุณ* อัพเดทอยู่เสมอ สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุด ผ่านเมนูคำสั่ง  Remote Software Upgrade ที่หน้าจอของตัวรถของท่านได้ด้วยตัวเอง

 

ฟังก์ชั่น Remote Software Upgrade ของรถยนต์ BMW รุ่นที่มีระบบปฏิบัติการ Operating System เวอร์ชั่นที่ 7 ถูกออกแบบมาเพื่ออัพเกรดฟังก์ชั่นการใช้งาน และปรับปรุงคุณภาพของระบบปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

 

มีขั้นตอนการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ดังนี้

Read more

วิธีที่ 1 : ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผ่านรถยนต์ของคุณโดยตรง

สามารถตรวจสอบความพร้อมในการอัพเดทซอฟท์แวร์ โดยเมื่อ Remote software upgrade พร้อมสำหรับรถคุณจะมีการแจ้งเตือนจากเมนูหน้าจอกลาง โดยเข้าเมนูคำสั่งดังนี้

 1. เลือกไอคอน “Car” ที่หน้าจอเมนูหลัก
 2. เลือกคำสั่ง “การตั้งค่า / Settings”
 3. เลือกคำสั่ง “การตั้งค่าทั่วไป / General Settings”
 4. กดเลือกรายการ “Remote Software Upgrade” เพื่อเริ่มดาวน์โหลดซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ผ่านทางรถยนต์ของคุณ
 5. เมื่อการดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ดับเครื่องยนต์เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งซอฟท์แวร์อัพเกรดต่อไป
Read more

วิธีที่ 2 : ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น BMW Connected

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วยแอพพลิเคชั่น BMW Connected ก็ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อการอัพเกรดซอฟท์แวร์ของรถยนต์ BMW ของคุณพร้อมใช้งาน จะมีข้อความ Pop up ของแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ให้กดเลือกเริ่มต้นดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ (Start Download)
 2. หลังจากการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์เสร็จสิ้น ให้เชื่อมต่อ Bluetooth และ Wifi ระหว่างโทรศัพท์มือถือที่ใช้ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์กับรถยนต์ BMW ของคุณ
 3. วางโทรศัพท์มือถือไว้ในถาดวางโทรศัพท์ที่คอนโซลหน้าเพื่อส่งต่อข้อมูลซอฟท์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาให้กับรถยนต์ BMW ของคุณ
 4. เมื่อขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลเสร็จสิ้น ให้ดับเครื่องยนต์เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งซอฟท์แวร์อัพเกรดต่อไป
Read more

ขั้นตอนการติดตั้งซอฟท์แวร์อัพเกรด

หลังจากดาวน์โหลดข้อมูลซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นใหม่เสร็จสิ้น จะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอกลาง โดยมีขั้นตอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ดังนี้

 1. จอดรถให้เรียบร้อยในสถานที่ปลอดภัย และเมื่อดับเครื่องยนต์ จะพบข้อความแจ้งเตือนผ่านหน้าจอกลางให้เลือก “ยืนยัน / Confirm”การอัพเกรดซอฟท์แวร์
 2. ทำตามข้อความแนะนำที่แสดงผลบนหน้าจอกลาง โดยให้เข้าเกียร์ P ใส่เบรกมือ และปิดไฟหน้ารถยนต์ของคุณให้เรียบร้อย
 3. เลือกคำสั่ง “ยืนยันการอัพเดท” เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งซอฟท์แวร์ โดยเมื่อข้อกำหนดถูกตั้งค่าครบถ้วนแล้ว รถยนต์ของคุณจะเริ่มการอัพเดทซอฟท์แวร์เองโดยอัตโนมัติ
 4. ผู้ใช้สามารถออกจากรถ แล้วล็อกประตู โดยในระหว่างการอัพเดทจะต้องจอดรถไว้เป็นเวลาประมาณ 20 นาที
 5. เมื่อกระบวนการติดตั้งซอฟท์แวร์อัพเกรดเสร็จสมบูรณ์ จะพบข้อความแจ้งเตือนการอัพเกรดเสร็จสิ้นที่บริเวณหน้าจอกลาง หรือผ่านทางการแจ้งเตือนในแอพพลิเคชั่น BMW Connected เป็นอันเสร็จสิ้น
Read more

*ต้องเป็น BMW รุ่นที่มีระบบปฏิบัติการ Operating System เวอร์ชั่นที่ 7


หากข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

Read more