LIMOUSINE AND AIRPORT SERVICE EXPERIENCE.

AIRPORT EXCELLENCE.

LIMOUSINE AND AIRPORT SERVICE EXPERIENCE.

AIRPORT EXCELLENCE.LIMOUSINE AND AIRPORT SERVICE EXPERIENCE.

TERMS & CONDITIONS

เติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการเดินทาง...เชื่อมการบินลัดฟ้าสู่ประตูบ้านคุณ

1. ให้คุณเดินทางอย่างมีระดับ ด้วยบริการรถรับ-ส่งสนามบินสู่ที่พัก โดยพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยยนตรกรรมสุดหรู บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7 จำนวน 4 ครั้งต่อปี
2. บริการรถกอล์ฟรับ-ส่งและเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้บริการพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับ 2 ท่าน สำหรับเที่ยวบินขาเข้าโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น
3. บริการ Fast Track Service อำนวยความสะดวกการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สำหรับพิธีการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สำรองการเดินทางล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ผ่านทาง BMW Excellence Club Concierge เท่านั้น หมายเลข +666 1018 7777, อีเมล concierge@bmw-excellence-club.com หรือ mobile application BMW ExcClub. (iOS or Android)
2. รับ-ส่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในรัศมีไม่เกิน 40 กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น และจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน) พร้อมกระเป๋าเดินทางสองใบ
3. หากปลายทางไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในรัศมี 40 กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคำนวณตามระยะทาง / ปลายทาง
4. พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และปทุมธานี)
5. ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองน้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นโดยจะไม่ได้รับการชดเชยในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น
6. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของผู้ถือบัตรและผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. การจองทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันกลับผ่านทางอีเมลและ SMS
8. หากท่านเดินทางขาเข้าโดยมาถึงโดยเข้ามายังจุด Bus Gate จะไม่สามารถจองรถกอล์ฟได้
9. บริการ Fast Track และ รถกอล์ฟ ไม่สามารถใช้ได้ที่สนามบินดอนเมือง และการเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ
10. สำหรับบริการ Fast Track ขาเข้า เจ้าหน้าที่จะรอรับท่าน ณ บริเวณทางออกจากงวงช้าง (Aero bridge) พร้อมชูป้ายชื่อของท่าน
11. สำหรับบริการ Fast Track ขาออก เจ้าหน้าที่จะรอรับท่าน ณ บริเวณจุดจอดรถทางเข้าประตู 1 พร้อมชูป้ายชื่อของท่าน (โดยจะไม่มีบริการรถกอล์ฟ)
12. ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบถึงสิ่งของหรือสินค้าที่ผู้โดยสารนำเข้าประเทศโดยไม่เสียภาษี
13. ผู้โดยสารจะต้องนำสัมภาระออกด้วยตัวเองและสำแดงสินค้าหรือสิ่งของที่ต้องทำการเสียภาษีตามกฎหมาย
14. บริการ Fast Track และรถกอล์ฟ ใช้ได้สำหรับผู้เดินทางพร้อมผู้ติดตาม 1 ท่าน เท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของผู้ให้บริการ Limousine
1. สัมภาระและทรัพย์สินอื่นๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการขนย้ายสัมภาระ กระเป๋า พัสดุ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับความเสี่ยงในการขนย้ายสัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
2. การนำสัมภาระของท่านสมาชิกบรรจุในรถนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างที่มีในรถ
3. การงดให้บริการสำหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการรับ-ส่งบุคคลที่มีอาการอยู่ในฤทธิ์ของสุรา หรือยาเสพติด หรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของบุคคลอื่น หรือหากพนักงานขับรถรู้สึกว่าถูกคุกคามไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
4. ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด ออกซิเจน สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสินค้าอื่นๆที่เป็นอันตราย หรือสิ่งผิดปกติอาวุธชนิดใดก็ตาม รวมทั้งอาวุธปืน เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด (ไม่ว่าจะบรรจุอยู่ในกระเป๋าหรือพกไว้กับตัวก็ตาม) การขนส่งวัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และวัสดุไวไฟ เป็นพิษ หรืออันตราย หรือสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ชนิดใดก็ตามถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะบรรจุไว้ในช่องสัมภาระของรถก็ตาม
5. ทางผู้ให้บริการจะไม่รับประกันในกรณีเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ภายใต้สัญญาการบริการ จะไม่ถือเป็นการละเมิดพันธกรณี หากความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินของรัฐ สงครามการก่อการร้าย การนัดหยุดงานของแรงงาน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรม หรือระบบการขนส่งอันเกิดจากบุคคลที่สาม การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งโดยบุคคลที่สาม หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ BMW Excellence Club
5.1 ผู้ให้การบริการรถลีมูซีน หรือพนักงานขับรถที่ทำสัญญาจ้าง จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจตราว่ามีการยกกระเป๋าเดินทางขึ้นและลงจากรถเป็นที่เรียบร้อย BMW Excellence Club หรือพนักงานขับรถมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้โดยสาร เนื่องจากผู้โดยสารมีสัมภาระมากเกิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะเดินทาง
5.2 ผู้โดยสารสามารถจองยานพาหนะตามที่ต้องการ ยานพาหนะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 3 ท่าน รวมทั้งสัมภาระ
หมายเหตุ: เรามียานพาหนะขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารจำนวนหลายท่าน รวมทั้งสัมภาระไว้คอยบริการ ท่านสามารถจองได้ตามที่ต้องการ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสาร หรือไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาด้วยเหตุผลจากความล่าช้าในการส่งมอบ หรือในการปฏิบัติงาน หรือความล้มเหลวใดๆตามภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ โดยทางตรงหรือทางอ้อม มีดังต่อไปนี้
• เหตุสุดวิสัยเหตุระเบิด น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ
• สงครามหรือผลกระทบจากสงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล
• กฎหมาย ข้อจำกัด ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้าม หรือมาตรการของรัฐบาล รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
• การเกิดอุบัติเหตุจราจรติดขัด การจราจรแออัด
• การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงของภาคอุตสาหกรรม หรือข้อพิพาทการค้า (ที่อาจเกี่ยวข้องกับพนักงานของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม)
• ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
• ไฟฟ้าขัดข้อง หรือเครื่องจักรขัดข้อง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์

 

การบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบด่วนพิเศษที่สนามบิน
1. ให้บริการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก
2. การบริการรถกอล์ฟ ใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินขาเข้าประเทศเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ใช้ได้ครั้งละ 2 ท่าน เฉพาะผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน
3. สำรองการเดินทางล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ผ่านทาง BMW Excellence Club Concierge เท่านั้น หมายเลข +666 1018 7777, อีเมล concierge@bmw-excellence-club.com หรือ mobile application BMW ExcClub. (iOS or Android)
4. การยกเลิกการบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบด่วนพิเศษที่สนามบิน ต้องกระทำอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
5. สมาชิกมีหน้าที่ภาระผูกพัน เมื่อรับบริการดังนี้ สำหรับการให้บริการที่ สนามบิน สถานี หรือท่าเรือ ท่านสมาชิกมีหน้าที่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตัวแทน ที่จุดนัดพบที่ระบุไว้ หากท่านสมาชิกหาเจ้าหน้าที่ตัวแทนไม่พบ ท่านมีหน้าที่ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้ใน อีเมลยืนยัน หรือ ข้อความ SMS ก่อนที่จะเลือกดำเนินการวิธีอื่น หากท่านไม่ปฏิบัติตาม ท่านอาจจะมีสถานะ No Show หรือ ไม่แสดงตน และจะไม่ได้รับการคืนเงิน

 

ท่านสมาชิกต้องแจ้ง BMW Excellence Club Concierge หรือ ตัวแทน หากมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย สถานที่และเวลา เช่น
• หากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนเวลา หรือ ยกเลิก ก่อนที่จะออกเดินทาง
• หากมีความล่าช้าเกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
• หากสมาชิกมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยหมายเลขเที่ยวบินแตกต่างกัน และ/หรือ เปลี่ยนสายการบิน ท่านสมาชิกมีหน้าที่ในการเลือกและจองเวลา โดยเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการให้บริการ และสามารถดำเนินพิธีการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่านสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า หากมีสินค้าอันตราย หรือไม่ได้รับอนุญาต ที่จะนำขึ้นเครื่อง และสมาชิก (i) ควรทราบว่า BMW Excellence Club และตัวแทน ไม่มีภาระผูกพันที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ที่มีสินค้าอันตรายในครอบครอง และ สมาชิก (ii) ยินยอมที่จะปกป้อง BMW Excellence Club และตัวแทน จากการลงโทษ การสูญเสีย ความเสียหาย เรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเป็นผลมาจากการละเมิดกฎระเบียบนี้

 

การบริการของตัวแทน
ผู้ให้บริการจะให้ผู้รับงานต่อ หรือ ซับคอนแทรกเตอร์ มีส่วนร่วม เรียกในที่นี้เป็น "ตัวแทน" ในการดำเนินการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการปกติ จะเริ่มต้นเมื่อ "ตัวแทน" พบกับสมาชิกและจะสิ้นสุดเมื่อ "ตัวแทน" ลาจากสมาชิก

 

การยกเลิกการแก้ไข
การแจ้งให้ทราบในระยะสั้น และการเปลี่ยนแปลงความหมายของการ "ยกเลิก" รวมถึง การแก้ไขในเนื้อหาที่สำคัญ ทำให้ต้องมีการจองใหม่ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสนามบิน วันในการให้บริการ) และรวมถึงการปฏิเสธการให้บริการ และการ "ไม่แสดงตน" (No Show)

 

ความหมายของการ "ยกเลิก" ตามปกติจะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ (เช่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน) การตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องใหญ่ หรือ ย่อยอยู่ที่ดุลพินิจของตัวแทนของเรา

 

ประกัน: ก่อนการเดินทาง เราขอแนะนำให้สมาชิก ซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความล่าช้า หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามบิน และ สัมภาระที่สูญหาย หรือ เสียหาย

 

ทั่วไป
ผู้ให้บริการจะจัดให้บริการสำหรับลูกค้าภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ให้บริการและตัวแทน สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลา ข้อตกลงที่มีอยู่ในแต่ละข้อย่อยหรือประโยค

เงื่อนไขเหล่านี้แยกส่วนและแตกต่าง แต่ละข้ออาจใช้แยกกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าถ้าข้อใดๆ หรือประโยคย่อยจะได้รับการตัดสินเป็นโมฆะหรือไม่ใช้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่จะได้รับการตัดสินว่าถูกต้องและใช้ได้ หากลบคำบางคำออกไปจะสามารถนำประโยคย่อยที่เปลี่ยนไปนั้นกลับมาใช้ได้ โดยถือว่าถูกต้องและมีและประสิทธิภาพและไม่ทำให้เงื่อนไขอื่นเป็นโมฆะ

ผู้ให้บริการและตัวแทน มีสิทธิ์ในการบันทึกการติดต่อใดๆ และบทสนทนากับสมาชิก เพื่อใช้ประโยชน์จากการบันทึกดังกล่าว ในการดำเนินการใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคู่สัญญายอมตนผูกพันในเขตอำนาจศาลไทย ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

Read more