การจดทะเบียนรถ

   

 • คืออะไร?

  คือ การนำรถไปยื่นออกหมายเลขทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

   

  - จองเลขทะเบียนรถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ

  สามารถจองเลขทะเบียนรถได้ที่ www.tabienrod.com โดยตรวจสอบ วันที่และกลุ่มเลขที่ต้องการ เปิดรับการจองวันใด ข้อมูลประกอบการจอง

  1.ชื่อ สกุล/ชื่อนิติบุคคล

  2.เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนการค้า

  3.หมายเลขตัวถังรถ

  4.ยี่ห้อ

  5.รุ่น

  6.หมายเลขที่ต้องการ

   

  - ประมูลเลขทะเบียน

  ติดตามประกาศ หมายเลข เวลา สถานที่ ที่จะประมูลได้ที่ www.tabienrod.com/www.dlt.go.th

  กรณีเป็นชาวต่างชาติ

  จดทะเบียนตามภูมิลำเนาของชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่สามารถจดฯ จังหวัดอื่นนอกภูมิลำเนาได้

ภาษีรถยนต์ประจำปี

  

 • คืออะไร?

  การจ่ายค่าภาษีเพื่อการใช้รถคันนั้นซึ่งจะต้องเสียทุกปี

   

  เอกสารประกอบ

  1.เล่มทะเบียน/สำเนาเล่มทะเบียน 

  2.ส่วนท้ายประกันภัยภาคบังคับ/สำเนากรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับเต็มฉบับ ซึ่งต้องยังไม่หมดอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน

  3.หลักฐานแสดงการตรวจสภาพรถยนต์(ตรอ.) ในกรณี   

      3.1 รถขาดต่อภาษีฯ เกิน 1 ปี หรือ

      3.2 รถที่มีอายุการจดทะเบียนเกิน 5 ปี

  4.หลักฐานแสดงการตรวจสภาพถังก๊าซ NGV/CNG กรณีรถใช้ก๊าซ

การโอนกรรมสิทธิ์

  

 • คืออะไร?

  การเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเมื่อมีการซื้อขาย ยกให้ หรือผ่อนชำระครบตามสัญญา

   

  - เช่าซื้อ(Hire Purchase)

  รถที่ทำสัญญาแบบเช่าซื้อ เมื่อผ่อนชำระค่างวด ค่าปรับ(ถ้ามี) ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีรถฯ(ถ้าหมดอายุ) ค่าอื่นๆ(ถ้ามี)

   

  - เช่า(Financial Lease)

  รถที่ทำสัญญาแบบเช่า เมื่อชำระค่าเช่าและค่าตัวรถที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาครบถ้วน 

   

  สำหรับชาวต่างชาติเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์

  หากทะเบียนรถที่รับโอนกรรมสิทธิ์ไม่ตรงตามภูมิลำเนาชาวต่างชาติที่อาศัยตามเอกสาระบุการอาศัยในประเทศไทย รถจะถูกโอนกรรมสิทธิ์และถูกย้ายออกไปจังหวัดตามภูมิลำเนาอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้หมายเลขทะเบียนเดิม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (PDF)