CONCIERGE SERVICE

BMW EXCELLENCE CLUB

CONCIERGE SERVICE

BMW EXCELLENCE CLUBCONCIERGE SERVICE

TERMS & CONDITIONS

ที่สุดแห่งการดูแลสำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

นับแต่บัดนี้...คนสำคัญเช่นคุณจะได้รับการดูแลสุดพิเศษโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มอบความพิถีพิถัน ความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและเลือกสรรให้กับคุณ พร้อมทั้งช่วยเหลือจัดการในเรื่องต่างๆ ในทุกสิ่งที่คุณปรารถนา

 

เพื่อมอบความสุขสำหรับผู้นำเช่นคุณ BMW Excellence Club Concierge พร้อมที่จะให้บริการเป็นอย่างดี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยมีระยะเวลาเริ่มนับจากวันที่ได้รับบัตร BMW Excellence Club และมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ระบุบนหน้าบัตร

 

กรุณาติดต่อ BMW Excellence Club Concierge หมายเลข +666 1018 7777, อีเมล bmwexcellence@theblacktie-service.com หรือ mobile application BMW ExcClub (iOS หรือ Android)

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
การบริการโดย BMW Excellence Club

 

อ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ โดย BMW Excellence Club เรียกโดยรวมว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียน เป็นสมาชิกของ BMW Excellence Club “สมาชิก” หรือ “สมาชิกภาพ” ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและ

 

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกภาพ

1.1 สิทธิ์ของท่านสมาชิกจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับบัตร BMW Excellence Club และมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ระบุบนหน้าบัตร
1.2 การเป็นสมาชิกเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของผู้ถือบัตรและผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถโอนฉันทะ มอบหมาย หรือคืน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
1.3 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของผู้ถือบัตรและผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
1.4 BMW Excellence Club Concierge อาจบันทึกข้อมูลรายละเอียดของท่านสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการต่างๆ ทั้งนี้ หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกจะต้องแจ้งให้ทาง BMW Excellence Club Concierge รับทราบ เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

 

2. การบริการ

2.1 การให้บริการโดย BMW Excellence Club Concierge ประกอบด้วย คำแนะนำด้านการเดินทางและการพักผ่อน การจัดหาของที่ระลึก การจัดหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การจัดกิจกรรมและจัดงานในโอกาสพิเศษ การทำหน้าที่บริการต้อนรับ และการบริการทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์ของ www.bmw-excellence-club.com สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะใช้บริการทั้งหมดโดยติดต่อ BMW Excellence Club ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
2.2 BMW Excellence Club Concierge ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือถอนการบริการ และ/หรือ ปฏิเสธคำขอที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม หรือเป็นไปไม่ได้
2.3 BMW Excellence Club Concierge จะสื่อสารกับตัวแทนผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ต่างๆ (“ผู้ให้บริการ”) ในนามของท่านสมาชิก เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับการบริการตามที่ต้องการ สิทธิ์และการเยียวยาต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.4 การใช้บริการสินค้า หรือ การรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ซื้อผ่าน หรือให้บริการโดย BMW Excellence Club Concierge จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ และท่านสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นๆ
2.5 ท่านสมาชิกไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามความประสงค์ของท่าน เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิก ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของท่านสมาชิก
2.6 หาก BMW Excellence Club Concierge ไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดหาการบริการตามวัตถุประสงค์ของท่านสมาชิกได้ ทาง BMW Excellence Club Concierge จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

3. ค่าใช้จ่ายและรายจ่าย

3.1 นอกจากค่าสมาชิกของ BMW Excellence Club แล้ว ท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า การบริการจัดส่งสินค้า การขนส่ง ค่าที่พักที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม สินค้าและบริการ ซึ่งทาง BMW Excellence Club Concierge ให้คำปรึกษา (“The Costs and Expenses”)
3.2 ท่านสมาชิกจะต้องทำการชำระเงินโดยตรงให้กับผู้ให้บริการ สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ หากมีการชำระเงินล่วงหน้าโดย BMW Excellence Club Concierge ท่านสมาชิกจะได้รับใบแจ้งเตือนเพื่อเรียกเก็บเงิน เมื่อเงินจำนวนดังกล่าวครบชำระ
4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกภาพ
4.1 สมาชิกภาพมีระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันหมดอายุที่กำหนดบนหน้าบัตร BMW Excellence Club เท่านั้น หากท่านต้องการต่ออายุสมาชิก สามารถติดต่อ BMW Excellence Club Concierge
4.2 BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับสมาชิกภาพของท่าน หากท่านสมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น

 

5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

5.1 BMW Excellence Club ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้เป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ผ่านจดหมายข่าวของ BMW Excellence Club หรือ เว็บไซต์ อีเมล ไปรษณีย์ หรือ การบริการจัดส่งอื่นๆ
5.2 การใช้สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ถือว่าท่านสมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

6. การชดใช้ค่าเสียหาย

6.1 BMW Excellence Club Concierge ขอรับรองว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด ในการให้บริการด้วยความใส่ใจและใช้ทักษะที่เหมาะสม และจะใช้ความรอบคอบในการคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับบริการตามความประสงค์
6.2 ผู้ให้บริการ จะคัดเลือกบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ และจะต้องให้การบริการหรือจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ โดย BMW Excellence Club Concierge ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่สินค้า หรือการบริการของผู้ให้บริการไม่เป็นที่น่าพอใจ และไม่มีการรับรองหรือรับประกันได้ว่าผู้ให้บริการจะดำเนินการ หรือให้บริการเป็นที่น่าพอใจตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม BMW Excellence Club Concierge จะทำทุกวิถีทางที่ทำได้ในการประสานงาน กับผู้ให้บริการเพื่อให้ท่านสมาชิกเกิดความพึงพอใจสูงสุด
6.3 สัญญาการซื้อสินค้า หรือบริการเป็นสัญญาที่ทำขึ้นกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ท่านสมาชิกยอมรับว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาระหว่างท่านสมาชิกและผู้ให้บริการนั้น ๆ BMW Excellence Club Concierge ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียของผลกำไร หรือการเรียกร้องใดๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าวระหว่างท่านสมาชิกและผู้ให้บริการ
6.4 ความรับผิดชอบสูงสุดของ BMW Excellence Club Concierge ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงใดๆ จะจำกัดอยู่ที่มูลค่าของค่าสมาชิกประจำปี

 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล

7.1 BMW Excellence Club อาจจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ BMW Excellence Club นอกจากนี้ BMW Excellence Club ยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการ จัดการ รวมถึง การจอง การสั่งซื้อ การจัดซื้อ หรือ การมอบสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ BMW Excellence Club อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ และซัพพลายเออร์ ท่านสมาชิกสามารถติดต่อ BMW Excellence Club Concierge เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 

อ่านเพิ่มเติม